Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2024

Opublikowano 22.03.2024 , 13:53:51 Autor: jchilinska

BURMISTRZ  PRUDNIKA

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2024.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

1. Rodzaj zadania: zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych.

2. Nazwa zadania publicznego: „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej”.

3.Celem tego zadania jest pobudzanie aktywności społecznej na terenie gminy Prudnik. Centrum  Aktywności  Lokalnej  ma  służyć  zwiększaniu  zaangażowania  społeczności  lokalnych  i tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy w celu samoorganizowania się do rozwiązywania  konkretnych  problemów  danej  społeczności.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 80 000,00 zł.

5. Otwarty konkurs ofert jest konkursem na powierzenie realizacji zadania publicznego.

6.1)  Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej poprzez:

a) stworzenie realnego, fizycznego miejsca, które będzie służyć ożywaniu i integracji społeczności lokalnej (miejscem takim może być siedziba instytucji),

b) stworzenie w środowisku koalicji na rzecz pracy w środowisku i wokół problemów, 

c) inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich,

d) promowanie i wdrażanie pracy wolontarystycznej i zespołowej, 

e) inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń, 

f) działania w oparciu o programy i projekty.

2) centrum ma prowadzić działania adresowane do wszystkich grup wiekowych. Wśród tych działań wymienić należy między innymi: organizację zajęć, wykładów, warsztatów, prelekcji, konkursów, wystaw, spotkań, pogadanek, wyjazdów turystycznych, półkolonii, zajęć ruchowych i sportowych zwiększających sprawność psychomotoryczną, uczestnictwo/prowadzenie imprez okolicznościowych, kulturalnych lub sportowych, itp.,

3) obiekt powinien być dostępny dla mieszkańców przez co najmniej 3 dni w tygodniu przez minimum 4 godziny dziennie w przypadku, gdy zezwala na to sytuacja pandemiczna kraju. Centrum Aktywności Lokalnej ma służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań grup zainteresowanych wybranym zagadnieniom – zgodnie z przedmiotem działalności prowadzącego Centrum w celu rozwijania nowych aktywności na terenie ich oddziaływania. W przypadku, gdy sytuacja pandemiczna kraju nie zezwala na prowadzenie działalności polegającej na udostępnieniu miejsca integracji społeczności lokalnej, podmiot prowadzi działania związane z funkcjonowaniem Centrum adekwatnie do swoich możliwości
z tym, że obiekt powinien być dostępny dla mieszkańców przez co najmniej 1 dzień w tygodniu.

4) oferent wybrany w konkursie winien prowadzić lub podjąć współpracę z instytucjami publicznymi
i innymi podmiotami w celu jak najlepszej realizacji zadania poprzez aktywne włączanie różnych podmiotów w działania podejmowane na rzecz społeczności,

5) Centrum Aktywności Lokalnej ma sprzyjać aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w  najbliższym otoczeniu poprzez udostępnianie swojej siedziby na współpracę z mieszkańcami.

6) podmiot/podmioty, z którymi Zleceniodawca nawiąże umowę na realizację zadania zobowiązuje się współpracować w zakresie realizowanego zadania z Agencją Sportu i Promocji gminy Prudnik
w zakresie promocji zadań zleconych przez Gminę.

II. Zasady przyznawania dotacji.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 3. Uchwałą Nr lxxxvi/1335/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2023 r.
  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024;
 4. Uchwałą Nr LXXXVII/1336/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2023 r.
  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2024 rok.

III. Termin i warunki realizacji zadań.

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2024 r.
  1.  Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są:
 2. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. O przyznanie dotacji nie mogą występować podmioty prowadzące działalność dla osiągania zysku.
  1. Oferent winien być podmiotem uprawnionym według pkt III. 2 ogłoszenia o konkursie oraz prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik.
  1. Oferent powinien posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania.
  1. Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadania powinna zawierać w szczególności elementy określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. Ofertę należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
   w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 114, tel. 77 40 66 207 do pobrania również na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl (zamówienia publiczne – otwarty konkurs ofert) lub www.prudnik.pl  (Urząd Miejski – otwarty konkurs ofert).
  1. Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:

– kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

– pełnomocnictwo, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika/ów.

 • Oferty należy składać wraz z  załącznikami w zamkniętej kopercie z  dopiskiem:            

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:

 „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej”.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji na realizację zadania.
 2. Burmistrz Prudnika może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
 3. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Oferta której wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na zadanie środków nie będzie rozpatrywana.
 5. Zadanie winne być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawarta umową oraz
  w zakresie opisanym w ofercie, gwarantujące wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 6. W zakresie ponoszonych wydatków dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami finansowanymi z dotacji, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, polegające na zwiększeniu danego kosztu o nie więcej niż 40%.
 7. W ramach kosztów z dotacji finansować można koszty niezbędne do realizacji zadania, w tym także koszty wynajmu pomieszczeń na działalność statutową organizacji (koszty czynszu, mediów, opłat za śmieci, itp.).
 8. Dotacja nie może być przeznaczona na:
  1. remonty budynków,
  1. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
  1. wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien,
  1. odsetki od zadłużenia,
  1. darowizny na rzecz innych osób,
  1. działalność gospodarczą,
  1. wydatki nieuwzględnione w ofercie w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
 9. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem
  a Burmistrzem Prudnika. Wzór umowy zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 115, tel. 77 40 66 207, 77 40 66 208.

IV. Termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert – do dnia 15 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00.
 2. Miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
KRYTERIA  FORMALNETAK/NIE
Oferta została złożona terminowo w sposób określony w ogłoszeniu o konkursieTAK/NIE
2. Oferta została złożona przez podmiot uprawniony i podpisana została przez osoby upoważnione  TAK/NIE
3. Oferta została złożona na właściwym formularzu i zawiera wszystkie informacje wymagane do oceny merytorycznej  TAK/NIE
4. Do oferty zostały dołączone załącznikiTAK/NIE
  KRYTERIA MERYTORYCZNEPrzyznana liczba punktów
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Organizację,  (0-9 pkt) Opis zadania: rzetelny i wyczerpujący: zawierający miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspakajanie potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty (0-3 pkt),Ocena zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (0-3 pkt),Ocena sposobu monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika (0-3 pkt).   
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-6 pkt) Koszty racjonalne i niezbędne z punktu widzenia realizacji zadania (0-3 pkt),Prawidłowość zakwalifikowania kosztów do kategorii kosztorysu (0-3 pkt).   
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Organizacja będzie realizować zadanie publiczne (0-9 pkt) Opis kadry projektu rzetelny i niezbędny z punktu widzenia realizacji zadania (0-3 pkt),Plan i harmonogram działań: czy zawiera opis działania wraz z określeniem ich uczestników oraz terminów ich realizacji (0-3 pkt),Opis zaangażowanych zasobów rzeczowych: lokalu, sprzętu, materiałów lub rzeczy przekazanych przez darczyńców i sponsorów (0-3 pkt).   
4. Ocena i analiza realizacji zleconych Organizacji zadań publicznych, która w latach poprzednich realizowała zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy współpracy z administracją publiczną różnego szczebla) (0-6 pkt) Informacja o wcześniejszej działalności Organizacji w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne (0-3 pkt),Opis dotyczący rzetelności i terminowości rozliczeń w ramach realizacji dotychczasowych zadań publicznych we współpracy z administracją publiczną różnego szczebla (0-3 pkt).   
Maksymalna liczba punktów:30

Uwaga: Dotację mogą uzyskać wyłącznie te podmioty, które uzyskają więcej niż 50% punktów (tj. co najmniej 16 pkt) za w/w kryteria merytoryczne konkursu.

 • Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie do 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
 • Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Prudnika. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika. O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 • Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizacje zadania zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.prudnik.pl (Urząd Miejski – otwarty konkurs ofert) oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (przetargi, oferty i konkursy – otwarty konkurs ofert).
 • Od decyzji w sprawie dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

VI. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim

zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

W roku 2024 nie zrealizowano zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W roku 2023 zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej” zrealizowały następujące podmioty:

 1. Polski Związek Niewidomych – Okręg Opolski, 45-063 Opole, ul. Kościuszki 25/1. Wysokość dotacji: 5 900,00 zł.
 2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, 45-301 Opole,
  ul. Małopolska 3/11. Wysokość dotacji: 2 650,00 zł.
 3. Stowarzyszenie Romów w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Klasztorna 1. Wysokość dotacji: 3 600,00 zł.
 4. Stowarzyszenie Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia”, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 6/6. Wysokość dotacji: 7 000,00 zł.
 5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich,
  48-200 Prudnik, ul. Traugutta 19. Wysokość dotacji: 10 000,00 zł.
 6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 26. Wysokość dotacji: 18 000,00 zł.
 7. Stowarzyszenie: „Kultury i Edukacji Romów”, 48-200 Prudnik, ul. Królowej Jadwigi 5B/1. Wysokość dotacji: 9 100,12 zł.
 8. Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3-5-7. Wysokość dotacji: 7 000,00 zł.
 9. Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego, 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 10.

Wysokość dotacji: 10 700,00 zł.

 1. Fundacja Llamerada, 48-200 Prudnik, Dębowiec 11a. Wysokość dotacji 8 000,00 zł.

VII. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Prudnika, 48-200 Prudnik
  ul. Kościuszki 3.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, tel. 77 4066205, adres email: iodo@prudnik.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Prudnik w zakresie realizacji zadań publicznych na podstawie:

– Art. 6 ust. 1 lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie płatności,  podmioty zewnętrzne, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych oraz podmioty związane z realizacją niniejszej umowy .

4. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym,  do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia.

5. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  stwierdzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak