Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Prudnik

Opublikowano 2023-04-25 , 09:42:55 Autor: administrator

Celem niniejszej diagnozy jest wskazanie części Gminy Prudnik, będącego obszarem koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z kryzysem w co najmniej jednej ze sfer:
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. W granicach tak wyznaczonego obszaru zdegradowanego wskazywany jest obszar do rewitalizacji, stanowiący nie więcej niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkiwany przez nie więcej niż 30% jej populacji, który jednocześnie posiada istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.


Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające wspólnych
granic. W skład obszaru rewitalizacji mogą wchodzić niezamieszkane tereny poprzemysłowe, w tym tereny
powojskowe albo pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska pozaspołeczne, jeśli planowane
tam działania przyczynią się do przeciwdziałania kryzysowi społecznemu, zdiagnozowanemu w zamieszkałej części obszaru rewitalizacji.

Niniejsze opracowanie stanowi załącznik do wniosku o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Prudnik, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), potwierdzający spełnienie przesłanek do ustanowienia wyżej wymienionych obszarów.