Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki

Opublikowano 2021-05-12 , 08:48:38 Autor: tadeusz-gorecki

Tytuł projektu:

„Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki”

Projekt realizowany w ramach:
Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury
Poddziałanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura
Umowa o dofinansowanie Nr RPOP.05.03.01-16-0026/19-00 z dnia 26.02.2021r.

Cel projektu:
Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego miasta Prudnik poprzez utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu działań zmierzających do zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego miasta Prudnik. W efekcie realizacji wszystkich działań osiągnięte zostaną następujące długotrwałe korzyści społeczno-gospodarcze :

1.Poprawa stanu technicznego zabytkowego obiektu znajdującego się w centrum miasta Prudnik.
Obiekt objęty projektem jest budynkiem wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr. 877/64 decyzją wkz z dnia 14.05.1964 r. Obiekt usytuowany jest w granicach układu urbanistycznego – stare miasto, wpisanego do rejestru zabytków pod nr rejestru 14/49, decyzją o wpisie z dnia 10.06.1949 r.
Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na poprawę jest stanu technicznego oraz pozwoli na wyeksponowanie walorów obiektu. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu mieszkańcy oraz osoby przyjezdne będą mogły w atrakcyjnych warunkach zapoznać się z ofertą kulturalną w Prudniku.

2.Stworzenie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności wystawienniczej, kulturowej i edukacyjnej.
Gmina Prudnik dysponuje wieloma cennymi działami sztuki współczesnej m.in. obrazami Hanny Bakuły, których największa w Polsce kolekcja należy do Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, które nie są prezentowane szerszemu gronu odbiorców ze względu na brak przestrzeni wystawienniczej. Ponadto oferta obiektów kulturalnych w znaczącym zakresie nadal nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych (przede wszystkim ze względu na bariery architektoniczne).
W obiekcie objętym projektem planuje się zamieszczenie tablicy informacyjnej o autorce/autorach prac eksponowanych w galerii, publikację albumu dot. malarstwa Hanny Bakuły (działania przewidziane poza projektem). Planowane jest również wprowadzenie do Prudnickiej Galerii Sztuki zajęć edukacyjnych z zakresu sztuki współczesnej dedykowanych różnym grupom wiekowym: od uczniów szkół podstawowych aż po seniorów. Udostępnienie zbiorów w nowo otwartej galerii w formie wystawy stałej pozwoli na prowadzenie działań edukacyjnych w postaci lekcji muzealnych z zakresu tematyki związanej ze sztuką współczesną (obejmujących między innymi tematyczne lekcje z zakresu: trendów w sztuce, perspektywy, form wyrazu artystycznego), mających przygotować dzieci i młodzież do świadomego obcowania ze sztuką współczesną. Prowadzenie działań edukacyjnych jest jedną z form działalności muzeów, określonych przez ustawodawcę (Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach; Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24), która w wymiarze odnoszącym się do sztuki współczesnej nie była stosowana w Muzeum Ziemi Prudnickiej – pomimo posiadania odpowiednich, unikalnych na skalę ogólnopolską zbiorów malarstwa współczesnego – z braku odpowiedniej bazy do jego właściwej prezentacji.

3.Rozwój turystyki i ruchu turystycznego.
Zabytki jak również miejsca kultury są miejscami najczęściej wybieranych aktywności wśród turystów. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na utworzenie Galerii Sztuki w Prudniku w centrum miasta. Tym samym dzięki realizacji przedmiotowego projektu wzrośnie atrakcyjność turystyczna Prudnika i będzie on chętniej odwiedzany przez turystów. Powyższe przyczyni się do rozwoju gospodarki, w szczególności firm działających z branżach okołoturystycznych takich jak gastronomia czy hotelarstwo.

4.Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do infrastruktury i oferty kulturalne.
Obiekt objęty przedmiotowym projektem zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki montażowi platformy osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich bez problemu będą mogły wejść do obiektu, do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowania zostanie również toaleta. Zaplanowano również zakup odtwarzaczy dedykowanych dla osób niewidomych oraz słabowidzących wraz z opracowaniem audio-deskrypcji dzięki, którym osoby te będą mogły odwiedzić utworzoną galerię sztuki i zapoznać się z prezentowanymi dziełami.

Wartość całkowita projektu: 524 503,39 zł
Wydatki kwalifikowane: 524 503,39 zł
Wartość dofinansowania (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 298 769,83 zł.

Okres realizacji projektu: 2021 rok.