Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku

Opublikowano 2022-02-17 , 12:25:00 Autor: administrator

Tytuł projektu:

„Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku”

Projekt realizowany w ramach:

Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 10 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Działanie 10.02 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Umowa o dofinansowanie Nr RPOP.10.02.00-16-0018/21-00 z dnia 28.01.2022r.

Cel projektu:

Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy publicznej szkole podstawowej Nr 3 w Prudniku  bezpośrednio, pozytywnie przełoży się na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz przywrócenie właściwych funkcji zdegradowanemu obiektowi. Oprócz walorów estetycznych, przebudowany kompleks sportowy, stanie się miejscem, które będzie sprzyjało szeroko rozumianej integracji społecznej, a tym samym wdrożenie przedmiotowej inwestycji przyczyni się eliminacji zjawiska wykluczenia społecznego, w tym również spowodowanego niepełnosprawnościami. Ponadto, będzie to miejsce, które pobudzi w lokalnej społeczności sportowy tryb życia, który następnie przełoży się na poprawę zdrowia mieszkańców regionu, prawidłowe postawy społeczne, pobudzenie przedsiębiorczości oraz spadek bezrobocia. Dodatkowo, będzie to bezpieczne miejsce, w którym, szczególnie dzieci i młodzież dotknięta problemami związanymi z patologią społeczną będzie mogła aktywnie spędzić czas oraz nauczyć się prawidłowych postaw społecznych, które w przyszłości przełożą się pozytywnie na ich sytuację na rynku pracy. Tym samym poddany rewitalizacji ogólnodostępny kompleks sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Prudniku stanie się przestrzenią funkcjonalną, zachęcającą do spędzania na jej obszarze czasu wolnego, stwarzającą warunki do wzrostu zatrudnienia oraz aktywizacji społecznej. Zgodnie z powyższym, należy uznać, iż przedmiotowa inwestycja jest w pełni zgodna z zapisami RPO WO 2014-2020 odnośnie do realizacji osi nr X i jej celu szczegółowego nr 1. Stanie się tak ponieważ, remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Prudniku, bezpośrednio poprawi jakość życia mieszkańców oraz stworzy warunki, które ostatecznie przełożą się na wzrost zatrudnienia.

W ramach realizacji projektu wykonano zadania:

Zadanie 1: Opracowanie studium wykonalności inwestycji

Zadanie 2: Rewitalizacja ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Prudniku. W ramach prac zaplanowano: wykonanie nowej nawierzchni boisk do koszykówki
i siatkówki, montaż bramek do piłki ręcznej, koszy do koszykówki, słupków do siatki, urządzeń do ćwiczeń, ławek i koszy na śmieci, a także rewitalizację skoczni do skoku w dal oraz boiska do piłki ręcznej.

Zadanie 3: Promocja projektu

Wartość całkowita projektu: 850 159,94 zł

Wydatki kwalifikowane: 850 159,94 zł

Wartość dofinansowania (ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 300 000,00 zł (35,29 %)

Okres realizacji projektu: 30.06.2021-31.05.2023.