Projekt pn. Przebudowa drogi w Wieszczynie, obręb Dębowiec

Opublikowano 2023-08-09 , 14:16:49 Autor: tadeusz-gorecki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Przebudowa drogi w Wieszczynie, obręb Dębowiec
mająca  na celu: skomunikowanie przysiółka Wieszczyna z drogą powiatową 1616 O poprzez przebudowę jego drogi wewnętrznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 769 752,18 zł, w tym ze środków EFRROW: 489 793,00 zł.

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Gminą Prudnik została zawarta w dniu 4 sierpnia 2023 r.