Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych gminy Prudnik

Opublikowano 2021-10-06 , 08:08:33 Autor: tadeusz-gorecki

Projekt realizowany w ramach:

Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 5.5 Ochrona powietrza

Umowa o dofinansowanie Nr RPOP.05.05.00-16-0004/20-00 z dnia 02.09.2021r.

Cel projektu:

Głównym celem, jaki zakłada realizacja przedmiotowej inwestycji jest likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu podłączenia do sieci ciepłowniczej w budynkach mieszkalnych stanowiących

zasób gminy na rzecz obniżenia poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Prudnik. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, za które uznano:

1. Zmniejszenie presji na środowisko wynikające z nadmiernej emisji zanieczyszczeń powietrza wytwarzanych głównie przez indywidualne źródła ciepła;

2. Poprawę zdrowia mieszkańców przez zmniejszenie narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza;

3. Zwiększenie zadowolenia mieszkańców z miejsca, w którym żyją;

4. Zapobieganie zjawisku ubóstwa energetycznego;

5. Poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie gminy;

6. Zwrócenie uwagi społeczności na istotę dbania o środowisko poprzez realizację przedmiotowego projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest likwidacja 38 indywidualnych źródeł ciepła w 25 lokalach stanowiących zasób gminy Prudnik w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
W ramach projektu zaplanowano również promocję projektu oraz przygotowanie Studium Wykonalności i wykonanie oceny efektywności energetycznej. Projekt będzie realizowany na obszarze, na którym stwierdzono przekroczenie wartości normatywnych stężeń dla jednego lub więcej niż jednego zanieczyszczenia powietrza. Niniejszy projekt nie jest projektem partnerskim, nie jest realizowany na obszarze rewitalizowanym ani nie obejmuje obiektów zabytkowych. Biorąc pod uwagę zakres projektu przyczyni się on do ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego na obszarze Gminy Prudnik. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu osiągnięte zostaną wskaźniki związane z liczba zmodernizowanych źródeł ciepła, która wynosi 38 szt., liczba zmodernizowanych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy, która wynosi 38 szt., liczba zlikwidowanych źródeł ciepła, która wynosi 38 szt. oraz liczba zlikwidowanych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy, która wynosi 38 szt.

Wartość całkowita projektu: 899 412,50 zł

Wydatki kwalifikowane: 899 412,50 zł

Wartość dofinansowania (ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 444 696,33 zł

Okres realizacji projektu: 10.11.2020-30.09.2022.