Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik  

Opublikowano 2021-10-06 , 08:05:48 Autor: tadeusz-gorecki

Tytuł projektu:

„Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik ”

Projekt realizowany w ramach:
Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 5.5 Ochrona powietrza
Umowa o dofinansowanie Nr RPOP.05.05.00-16-0003/20-00 z dnia 17.09.2021r.

Cel projektu:

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu znaczące obniżenie zanieczyszczeń powietrza
w województwie, w szczególności tych, wynikających z wykorzystywania nieefektywnych źródeł
ciepła zasilanych paliwami szczególnie nieekologicznymi jak przede wszystkim węgiel. Cel ten jest
w pełni zgodny z celami wskazanymi w RPO WO 2014-2020 dla celu szczegółowego 5: Obniżone poziomy zanieczyszczeń powietrza w województwie. Przedmiotowy projekt ma pomóc w zaprzestaniu postępującej degradacji środowiska, w szczególności jeśli chodzi o jakość powietrza atmosferycznego, które na terenie całego województwa opolskiego, w szczególności w okresie jesienno-zimowym, odnotowuje znacznie przekroczenia w kwestii nadmiernej emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5,
a także benzo(a)pirenu. Wnioskodawca tym samym chce podjąć działania, które pomogą w znaczący sposób zmienić standardowe nawyki mieszkańców w zakresie energetycznym. Ponadto projekt jest ukierunkowany na efektywne i racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów, wraz z ich poszanowaniem tj. wykorzystywanie bardziej ekologicznych rozwiązań na rzecz wspólnego dobra, jakim jest czyste powietrze na terenie gminy. Projekt ma na celu znaczną poprawę efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii zostanie osiągnięty dzięki wymianie indywidualnych źródeł ciepła na znacznie bardziej ekologiczne w budynkach indywidualnych oraz likwidacji źródeł ciepła i podłączeniu budynków do sieci gazowej tam gdzie jest to możliwe, co pozwoli osiągnąć zamierzony efekt w postaci mniejszej presji na środowisko wywołanej smogiem. Tym samym można uznać, iż cel główny, jakim jest: obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w województwie opolskim zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Wymianę indywidualnych źródeł ciepła na znacznie bardziej ekologiczne,
 2. Wzrost ilości mieszkań indywidualnych korzystających z sieci gazowej,
 3. Ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości,
 4. Stosowanie urządzeń wysokiej sprawności.
  Ponadto, projekt pozwoli na osiągnięcie licznych korzyści społeczno – gospodarczych, do których należą: 1. Zmniejszenie presji na środowisko wynikające z nadmiernej emisji zanieczyszczeń powietrza wytwarzanych głównie przez niesprawne i niespełniające wymogów indywidualne źródła ciepła;
 5. Poprawa zdrowia mieszkańców przez zmniejszenie narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza;
 6. Zwiększenie zadowolenia mieszkańców z miejsca, w którym żyją;
 7. Zapobieganie zjawisku ubóstwa energetycznego;
 8. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie gminy;
 9. Zwrócenie uwagi społeczności na istotę dbania o środowisko poprzez realizację przedmiotowego projektu.
  Warto podkreślić, że całość inwestycji wpłynie bardzo pozytywnie na zdrowie mieszkańców gminy Prudnik, a także podniesienie ich poziomu życia i zapewnienie pełnego komfortu energetycznego. Inwestycja ma również na celu walkę z ubóstwem energetycznym na terenie gminy, co przyczyni się do znaczącego obniżenia odsetka gospodarstw domowych dotkniętych ww. zjawiskiem. Realizacja przedmiotowego projektu inwestycyjnego przyczyni się do ograniczenia wykorzystania paliw niskiej jakości, stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności, co pozwoli na znaczące obniżenie emisji zanieczyszczeń. Projekt znacznie wpłynie na osiągnięcie jak największej efektywności energetycznej oraz jak najmniejszej emisji CO2, PM10.

Przedmiotem niniejszego projektu jest likwidacja 6 indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej oraz wymiana 14 szt. źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w 20 budynkach/lokalach mieszkalnych. W ramach projektu zaplanowano również promocję projektu oraz przygotowanie Studium Wykonalności i wykonanie oceny efektywności energetycznej. Projekt będzie realizowany na obszarze, na którym stwierdzono przekroczenie wartości normatywnych stężeń dla jednego lub więcej niż jednego zanieczyszczenia powietrza. Niniejszy projekt nie jest projektem partnerskim, nie jest realizowany na obszarze rewitalizowanym ani nie obejmuje obiektów zabytkowych. Biorąc pod uwagę zakres projektu przyczyni się on do ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego na obszarze Gminy Prudnik.

Wartość całkowita projektu: 278 302,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 278 302,00 zł
Wartość dofinansowania (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 94 622,68zł

Okres realizacji projektu: 10.11.2020 – 30.09.2022