Cyfrowa Gmina

Opublikowano 2022-02-22 , 11:24:00 Autor: administrator

Grant nr 3128/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Cel projektu:

Głównym celem realizacji tego projektu jest zwiększenie oferowanych
e-usług świadczonych przez Urząd Miejski w Prudniku, oraz zachowanie interoperacyjności z innymi systemami zewnętrznymi takimi jak ePUAP, czy też systemami dziedzinowymi Gminy Prudnik.

Realizacja przyznanego grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” będzie opierała się na całościowym wdrożeniu pełnego elektronicznego zarządzania dokumentami (w skrócie EZD) w Urzędzie Miejskim w Prudniku z wykorzystaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami PUW dostarczanego w ramach projektu ezd.gov.pl.

Elektroniczne zarządzanie dokumentami pozwoli na znaczące przyśpieszenie realizacji procesów wewnętrznych, usprawni komunikację z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami oraz pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa informacji dzięki zapewnieniu atrybutów integralności, poufności oraz dostępności.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa pracy Gminy Prudnik zostanie zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

 • zakup stacji roboczych wraz z oprogramowaniem,
 • zakup skanerów dokumentów,
 • zakup urządzeń do rejestracji elektronicznego obiegu dokumentacji,
 • zakup skanerów kodów kreskowych,
 • zakup przełączników sieciowych,
 • wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Gminie  wraz z repozytorium archiwizacji dokumentacji,
 • modernizacja strony internetowej Gminy Prudnik,
 • zakup usług informatycznych w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
 • przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa,
 • zakup oprogramowania do wykonywania kopi bezpieczeństwa,
 • zakup oprogramowanie do analizowania zdarzeń z urządzenia UTM.

Powyższe działania zrealizowane w ramach projektu przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zwiększą poziom bezpieczeństwa w komunikacji, usprawnią komunikację międzywydziałową oraz pozwolą brać udział w projekcie jednolitego systemu polskiej administracji.

Całkowity budżetu projektu: 804 000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w tramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 804 000,00 zł.