Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opublikowano 2024-04-17 , 13:54:09 Autor: jchilinska

Informuję, iż od dnia 17 kwietnia 2024 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego pn.: „Wojewódzkie Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
w Moszczance”, złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance, Moszczanka 246, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Zamówienia publiczne – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku,
ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub na adres poczty elektronicznej um@prudnik.pl .

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak