Najczęściej zadawane pytania

Opublikowano 2022-09-28 , 14:21:47 Autor: administrator

Gdzie powstanie inwestycja?

Budynek powstanie u zbiegu ul. Skowrońskiego i ul. Samuela Frankla w Prudniku.

Ile lokali będzie w budynku?

W budynku będzie 16 lokali mieszkalnych, ich struktura i powierzchnia zaprezentowane są w poniższej tabeli:

Nr

mieszkania

Kondygnacja

Liczba mieszkań

Mieszkania

 

Powierzchnia komórek lokatorskich [m2]

NIE WLICZANA DO CZYNSZU NAJMU

Liczba pokoi

 

Powierzchnia

[m2]

1.

PARTER

4

2

48,74

5,16

2.

3

69,38

6,70

3.

3

71,75

6,71

4.

2

58,84

6,50

5.

I PIĘTRO

4

2

54,20

5,48

6.

3

74,12

6,89

7.

3

71,64

6,71

8.

2

58,43

5,48

9.

II PIĘTRO

4

2

54,11

5,16

10.

3

70,92

6,71

11.

3

72,96

6,89

12.

2

58,59

5,48

13.

III PIĘTRO

4

2

59,94

5,48

14.

3

70,43

6,71

15.

3

72,95

6,71

16.

2

58,18

6,50

RAZEM

16

 

1025,18

99,27

Czy w budynku będzie winda?

Tak, budynek będzie wyposażony w windę. Części wspólne nie będą posiadać barier architektonicznych. Dodatkowe mieszkanie nr 1 będzie w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kto może zostać najemcą?

Kryteria pierwszeństwa określone zostały w Uchwale Nr LXII/ 1123/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, co do którego mogą być stosowane dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa, w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego nie może przekraczać:
a) 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym (4.689,70 zł),
b) 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym (6.565,59 zł),
c) 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym (9.066,77 zł),
d) 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym (10.630,00 zł),
e) 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe powiększone o dodatkowe 35% na każdą
kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2. (w gospodarstwie pięcioosobowym: 12.818,51 zł).


Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 r. (dla województwa opolskiego wynosi ono: 5.210,78 zł).

Jaki będzie koszt partycypacji?

Partycypacja w TBS, to wkład najemcy w koszty budowy lokalu i ze względu na strukturę finansowania nie może przekroczyć 30% tej wartości. Jest to jeden z bardzo ważnych warunków ubiegania się o mieszkanie w tych zasobach.

Obowiązkowa do wpłaty przez najemcę wysokość kwoty partycypacja w kosztach budowy lokalu wynosi 15% lub 30%. Osoba składające. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU ma do wyboru wybór jednej z w/w opcji. W przypadku zadeklarowania kwoty partycypacji:
1) w wysokości 15% – umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta zostanie ze mną na czas nieoznaczony, bez możliwości ubiegania się o jego nabycie na własność,
2) w wysokości 30% – umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta zostanie ze mną na czas nieoznaczony z możliwością ubiegania się o jego nabycie na własność, lecz nie wcześniej niż po 15 latach najmu (zmiana umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności).


Osoby wskazane przez Gminę Prudnik w wyniku przeprowadzonego naboru zobowiązane będą do podpisaniu z Prudnickim TBS umowy partycypacji i wpłaty całej jej zadeklarowanej kwoty w wyznaczonym w umowie terminie (przed ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych).

Wpłacona kwota partycypacji podlega zwrotowi w zwaloryzowanej wielkości w przypadku rezygnacji z najmu lub zaliczana jest w poczet ceny wykupu mieszkania od Prudnickiego TBS Sp. z o.o., do którego może dojść na wniosek najemcy lokalu najwcześniej po 15 latach jego najmu.

Zasady wpłat i rozliczania partycypacji i kaucji oraz wykupu wynajmowanego mieszkania, szczegółowo uregulowane są w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224) oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561).

Czy mieszkanie będzie można wykupić?

Tylko najemca, który wpłaci kwotę partycypacji w wysokości 30% kosztów budowy lokalu będzie mógł najwcześniej po 15 latach najmu wykupić mieszkanie. Decyzję o zmianie umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności może podjąć najemca lokalu już po upływie 5 lat od podpisania umowy partycypacji. Warunek – regularne płacenie czynszu najmu i opłat dodatkowych. Wpłacona partycypacja i kaucja zabezpieczająca zaliczana jest w poczet ceny wykupu mieszkania.

Zasady wykupu wynajmowanego mieszkania, szczegółowo uregulowane są w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224) oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561).

Ile będzie wynosił czynsz?

W przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat BGK oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, czynsz najmu w skali roku nie może przekroczyć 4% wartości odtworzeniowej lokalu ustalanej przez Wojewodę Opolskiego  Maksymalna stawka czynszu najmu nie może być aktualnie wyższa niż 16,05 zł/m2.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat dodatkowych: woda, ścieki, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa śmieci – według stawek ustalonych przez ich dostawców i odbiorców. Najemca mieszkania może wystąpić z wnioskiem do Gminy Prudnik o dopłatę do czynszu najmu na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Skąd pobrać wniosek?

Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej tutaj, a wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 oraz w budynku Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Mickiewicza 7.

Gdzie złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3.