XC Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 19.03.2024 , 15:04:09 Autor: jchilinska

W dniu 26 marca 2024 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się XC Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z LXXXIX Sesji Rady Miejskiej w Prudniku

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym programie Wspierania Rodziny dla Gminy Prudnik za rok 2023 (druk nr 1536)

7. Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku za 2023 rok (druk nr 1537)

8. Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w tym:

1) z działalności Prudnickiego Ośrodka Kultury (druk nr 1538)

2) z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku (druk nr 1539)

3) z działalności Kina Diana w Prudniku (druk nr 1540)

9. Sprawozdanie z działalności rzeczowo – finansowej Agencji Sportu i promocji w Prudniku za rok 2023 (druk nr 1541)

10. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2024 rok (druk nr 1542)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2024-2027 (druk nr 1543)

11. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy (druk nr 1544)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1545)

12. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych.

13. Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej w Prudniku 2018-2024.