Ważne informacje dla beneficjentów Projektu dotyczącego darowizny sprzętu komputerowego

Opublikowano 20.06.2023 , 14:19:18 Autor: wioleta-kosek

Ważne informacje dla beneficjentów Projektu dotyczącego darowizny sprzętu komputerowego!

Drodzy mieszkańcy!

Chcielibyśmy przekazać ważne informacje dotyczące darowizny sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Prudnik. Jeśli otrzymaliście sprzęt w celu poprawy warunków nauki lub pracy, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie, które podpisały umowę darowizny sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami, mają obowiązek składania co najmniej dwukrotnie przez okres 2 lat oświadczenia potwierdzającego posiadanie otrzymanego sprzętu. Jest to ważne, abyśmy mogli monitorować, jak wykorzystywane są przekazane urządzenia.

Oświadczenia należy dostarczać do siedziby Urzędu Miejskiego, mieszczącej się przy ulicy Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, lub przesłać na jeden z adresów e-mail: ryszard.zwojewski@prudnik.pl lub marzena.bialecka@prudnik.pl. Terminy składania oświadczeń są następujące:

a) od 1 do 30 czerwca 2023 roku,
b) od 1 do 30 czerwca 2024 roku.

W przypadku braku dostarczenia oświadczenia w wyznaczonym terminie, zostanie wysłane do Państwa wezwanie o przedłożenie oświadczenia wraz z udokumentowaniem fotograficznym posiadanych urządzeń. Przyjęcie tych dokumentów jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu Projektu.

Chcemy również zaznaczyć, że niezłożenie wymaganego oświadczenia lub nieokazanie sprzętu komputerowego na wezwanie Gminy Prudnik uznawane będzie za niewywiązanie się z niniejszej procedury i postanowień umowy darowizny.

Pragniemy, aby nasz Projekt był skuteczny i przynosił korzyści wszystkim jego beneficjentom. Dlatego prosimy o rzetelne i terminowe dostarczenie wymaganych oświadczeń.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 77 406 62 00 lub drogą mailową na adresy podane wyżej.

Oświadczenie do pobrania poniżej: