VI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 20.06.2024 , 14:40:22 Autor: jchilinska

W dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

a) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

b) Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej w Prudniku

c) Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Prudniku

d) Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Prudniku

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2023

a) Przedstawienie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2023 przez Burmistrza Prudnika (druk nr 31)

b) Debata nad raportem

c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania (druk nr 32 )

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania:

a) Przedstawienie przez Burmistrza Prudnika sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2023 rok oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok (druk nr 33)

b) Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2023 r. (druk nr 34)

c) Dyskusja na temat sprawozdania

d) Przedstawienie przez Burmistrza Prudnika sprawozdania finansowego Gminy Prudnik za 2023 rok (druk nr 35)

e) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok (druk nr 36)

8. Absolutorium dla Burmistrza Prudnika za 2023 rok:

a) Przedstawienie przez Przewodniczego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika (druk nr 37)

b) Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu gminy za 2023 rok (druk nr 38)

c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu gminy Prudnik za 2023 rok (druk nr 39)

9. Gospodarka finansowa:

a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na rok 2024 (druk nr 40)

b) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2024-2027 (druk nr 41)

c) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym (druk nr 42)

10. Gospodarowanie mieniem:

a) Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd (druk nr 43)

b) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 44)

c) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 45)

d) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 46)

e) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 47)

f) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 48)

g) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom (druk nr 49)

h) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 50)

i) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 51)

j) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 52)

k) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 53)

l) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 54)

m) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 55)

n) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 56)

o) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 57)

p) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 58)

r) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 59)

s) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 60)

t) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 61)

u) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 62)

w) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 63)

x) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 64)

y) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 65)

z) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 66)

aa) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 67)

ab) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 68)

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik (druk nr 69)

b) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury (druk nr 70)

c) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Prudnik w Zgromadzeniu Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „Pogranicze” (druk nr 71)

12. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.