Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik na rok szkolny 2024/2025

Opublikowano 19.02.2024 , 14:50:33 Autor: jszostka

Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Prudnik  będzie prowadzony poprzez składanie wniosków w  formie papierowej w wybranym przedszkolu.

Poniższe kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola  lub zmienić je  swojemu dziecku.

Informacje ogólne

Postępowanie rekrutacyjne do  publicznych przedszkoli przeprowadza się  co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolach.

Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat  oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się  również o przyjęcie do przedszkola dziecka, które do przed 1.09.2024r. ukończy 2,5 lat.

Do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy, na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodzica (opiekuna prawnego) w placówce.

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Prudnik  mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  gmina będzie nadal  dysponowała wolnymi miejscami.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek przedszkolnych.

Wnioski dostępne są do pobrania w placówkach przedszkolnych.

Na wyniki rekrutacji nie ma wpływu kolejność zgłoszeń.

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców( opiekunów prawnych).

We wniosku należy wskazać przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).

Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodzica w tym wniosku. Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium – eliminuje przyznanie punktów za to kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.

I.   Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria
         (tzw. ustawowe), wynikające z  zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia  2016r. 
         Prawo oświatowe:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • Kryteria te mają jednakową wartość.

II.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę tzw.  kryteria samorządowe określone  w Uchwale   Nr L VI/925/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2022r.

1.Oboje rodzice kandydata do przedszkola pracują( są zatrudnieni, prowadzą własną firmę, gospodarstwo) / studiują w trybie dziennym.

2. Jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata do przedszkola studiuje lub uczy się
 w trybie dziennym, a drugi pracuje.

3. Rodzeństwo kandydata do przedszkola kontynuuje edukację przedszkolną (uczęszcza do oddziału żłobkowego) w roku szkolnym, na który  prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru lub rodzeństwo kandydata aplikuje w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego samego przedszkola (w tym oddziału żłobkowego).

4.Rodzeństwo kandydata do przedszkola uczęszcza do szkoły lub rozpocznie naukę w klasie pierwszej, która znajduje się w tym samym zespole szkolno-przedszkolnym w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja.

5. Kandydat do przedszkola uczęszcza do oddziału żłobkowego w tym samym przedszkolu.

6. Rodzice/opiekunowie prawni złożyli w Urzędzie Skarbowym w Prudniku zeznanie podatkowe za rok poprzedzający rok szkolny, na który prowadzony jest nabór.

Kryteria te mają wartości określone we wskazanej Uchwale.


Terminy postępowania rekrutacyjnego

Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego  – 4 marca 2024r.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Prudnik  jest organem prowadzącym, jest prowadzone   w terminach określonych w załączniku  do Zarządzenia Nr 15/2024  Burmistrza Prudnika z dnia 30.01.2024r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.