Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Opublikowano 24.03.2023 , 13:41:21 Autor: jchilinska

OGŁOSZENIE

Burmistrza Prudnika

w sprawie konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanych w wykonaniu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Prudnik na rok 2023-2025, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

 §1

Ogłasza się konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży:

 1. Zadanie nr 1 – Sport w środowisku wiejskim dzieci i młodzieży: 15 000,00 zł.
 2. Zadanie nr 2 – Piłka nożna w środowisku miejskim dzieci i młodzieży: 50 000,00 zł.
 3. Zadanie nr 3 – Koszykówka dzieci i młodzieży: 30 000,00 zł.
 4. Zadanie nr 4 – Sporty walki, gry umysłowe i lekka atletyka dzieci i młodzieży: 20 000,00 zł.
 5. Zadanie nr 5 – Łucznictwo dzieci i młodzieży: 25 000,00 zł.
 6. Zadanie nr 6 – Piłka nożna dzieci i młodzieży: 10 000,00 zł.          

 §2

1. Realizacja  zadania rozpocznie się w dniu podpisania umowy a zakończy w dniu 15.12.2023 r., adresatami zadań winne być dzieci i młodzież z terenu Gminy Prudnik.

2.  Zlecenie zadania i przyznanie środków finansowych następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

3.  W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

4.  Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w §5.

6.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania środków finansowych lub przyznaniem środków w wysokości wnioskowanej. Przyznane środki finansowe mogą być niższe od określonych w ofercie

§3

 1. Od oferentów oczekuje się podjęcia działań m. in. w zakresie:
 2. organizacji lokalnych imprez sportowych,
 3. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 4. organizacji przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w lokalnych zawodach, turniejach, rozgrywkach,
 5. zakupu sprzętów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania zawodników i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
 6. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie programów promujących zdrowy styl życia.

2. Koszty przeznaczone na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, mogą być wyłącznie przeznaczone na:

 1. materiały edukacyjno – informacyjne,
 2. wynagrodzenie osób bezpośrednio realizujących zadanie (trenerzy, instruktorzy, terapeuci),
 3. niezbędny sprzęt sportowy,
 4. organizację imprez sportowych na szczeblu lokalnym.
 5. Prowadząc profilaktyczną działalność informacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii podmiot zobowiązany jest do:
 6. opracowania zasad, norm postępowania uczestników w formie regulaminu zajęć;
 7. opracowania programu działania z elementami terapii uwzględniającej przede wszystkim treningi umiejętności życiowych dot.: radzenia sobie z emocjami, nauki zasad „fair play”, konsekwencji decyzji i zachowań, odpoczynku i relaksu; w ramach programu należy uwzględnić zagadnienia związane z: przemocą i agresją, alkoholizmem, narkotykami, nikotyną;
 8. uzyskania zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych sportowych;
 9. wskazania kierunków współpracy rodziców z prowadzącymi zajęcia, angażowanie rodziców w zajęcia ( klub kibica, wspólny udział w zawodach itp. );
 10. złożenia odrębnych informacji dot. realizacji zadań wymienionych w ppkt. a – d do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie wskazanym w umowie.

§4

1. Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Prudnika dokona oceny formalnej wszystkich złożonych ofert pod względem:

1)  złożenia oferty przez uprawnionego oferenta, w wersji papierowej,

2)  złożenia oferty na obowiązującym druku  i w wyznaczonym terminie,

3)  prawidłowego wypełnienia oferty oraz dołączenia wszystkich wymaganych załączników,

4)  podpisania oferty przez osoby upoważnione.

2. Oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane przez Komisję Konkursową ocenie

merytorycznej . Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia (spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów) pod względem:

 • zgodności oferowanego zadania z oczekiwanymi działaniami określonymi w konkursie ofert;
 • kompletnego opisu zakładanych celi realizacji zadania i zakładanych rezultatów;
 • doświadczenia w realizacji podobnych zadań;
 • adekwatności kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • posiadane zasoby rzeczowe;
 • posiadane zasoby kadrowe.

§5

Miejsce i termin składania ofert

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty do Gminy Prudnik – Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub przesłanie oferty na w/w adres  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2023 roku do godz. 1600 (liczy się data wpływu) w formie pisemnej.

2.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem:  „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2023 – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży:

Zadanie nr ……   

Nazwa zadania:  ……………………………………………………………………………………………

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.  Wybór ofert, na wykonanie zadania określonego w §1, dokonany zostanie w terminie do 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, a wynik konkursu ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

5.  Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków finansowych podejmie Burmistrz Prudnika, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

6.  O podjętych decyzjach podmioty uczestniczące w konkursie powiadomione zostaną pisemnie.

§6

1. Od wyników konkursu można odwołać się do Burmistrza Prudnika w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

2.  Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej oraz zawierać umotywowane uzasadnienie.

3.  Burmistrz Prudnika, w wyniku rozpatrzenia odwołania może powierzyć realizację zadania, zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania lub podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

§7

   Zlecenie realizacji zadania określonego w §1 nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania.

§8

1. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

2)  aktualny statut;

3)   oświadczenia:

a)potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego
z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

b) osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,

d) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

2. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie

z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

§9

Burmistrz Prudnika zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§10

Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Prudnik.

§11

Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Prudnika, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, tel. 77 4066205, adres email: iodo@prudnik.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Prudnik w zakresie realizacji zadań publicznych na podstawie:

– Art. 6 ust. 1 lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

– ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie płatności,  podmioty zewnętrzne, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak