OGŁOSZENIE O PONOWNYM NABORZE
DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W PRUDNIKU

Opublikowano 29.09.2023 , 11:23:11 Autor: jchilinska

Burmistrz Prudnika na podstawie Uchwały Nr XIX/331/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Prudniku
ogłasza ponowny nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Prudniku.

 1. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 2. Radę tworzy 6 członków, w tym: 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Pod pojęciem „organizacja pozarządowa” rozumie się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

 • Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady mają organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Prudnik, a terenowe odziały organizacji pozarządowych, które nie mają osobowości prawnej, mogą zgłosić kandydata na członka Rady wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji, tj. na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez zarząd główny.
 • Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata.
 • W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatur od określonej w pkt 2, decyzję
  o ostatecznym składzie osobowym Rady ustala Burmistrz Prudnika.
 • W przypadku braku wymaganej liczby kandydatur określonej w pkt 2, przeprowadza się ponowny nabór.
 • Zgłoszenia kandydatów następują na piśmie i powinny zawierać: nazwę, dane teleadresowe
  i Nr KRS lub innego rejestru bądź ewidencji organizacji zgłaszającej, imię i nazwisko kandydata – członka organizacji zgłaszającej, dane teleadresowe kandydata, krótki opis doświadczeń
  i umiejętności kandydata, które przydatne będą w pracach Rady, podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.
 • Do zgłoszeń należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz
  o niekaralności.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia
16 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, pok. 102.

Wiceburmistrz Prudnika

Jarosław Szóstka