Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2024 roku

Opublikowano 12.12.2023 , 15:13:04 Autor: jchilinska

Burmistrz Prudnika

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

w otwartych konkursach ofert w 2024 roku w Gminie Prudnik

  1. Informacje ogólne.

Burmistrz Prudnika na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2024 roku. Przedstawione przez organizacje kandydatury opiniowane będą przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego
w Prudniku. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik w 2024 roku. Każdorazowo ogłaszając konkurs Burmistrz Prudnika, uwzględniając rodzaj zadania, na które zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), z listy kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

2.   Wymagania stawiane kandydatom.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)  są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;

2)  są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571), lecz nie reprezentują w/w organizacji lub podmiotów, podczas ich udziału
w konkursie;

3)  posiadają wiedzę w przedmiocie zadań publicznych oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);

4)  wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

3.   Zadania członka komisji konkursowej.

Zadaniem członka komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu. Zasady działania i zadania komisji konkursowej określone zostały w § 15 Uchwały Nr LXXXVI/1335/2023 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

4.   Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur.

Zgłoszenia kandydatur do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i złożyć w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, w terminie do dnia 27 grudnia 2023 r.