Gmina Prudnik ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Opublikowano 10.03.2023 , 14:32:20 Autor: jszostka

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu złożenia ofert i udziału własnego wnioskodawcy.

Zgodnie z Uchwałą nr LXXV/1153/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Prudnik – zwanej dalej uchwałą – , Gmina Prudnik ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji, które należy składać zgodnie z wzorem wniosku ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dotację na dany zabytek, w kategoriach ustalonych w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie robót i prac, które zostaną przeprowadzone (zakończone) najpóźniej w roku następującym po roku, w którym złożono wniosek. Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady konieczne na prace przy zabytku, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja może być udzielona w wysokości do 98% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku, z tym że wynikający z Rządowego Programu Ochrony Zabytków udział stanowiący co najmniej 2% wartości przewidzianego do realizacji zadania stanowi udział własny wnioskodawcy.

Wymogiem ubiegania się o dotację jest spełnienie kryteriów określonych w uchwale. Zgłoszone mogą być tylko takie wnioski, na realizację których nie wyłoniono jeszcze wykonawców a wnioskodawca będzie zobligowany do ich późniejszego wyłonienia. Dotacja udzielana będzie przez Gminę Prudnik , po wcześniejszym otrzymaniu rządowej promesy oraz po podjęciu uchwały przez Radę Miejską, o której mowa w § 4 ust 4 uchwały. Zadanie określone we wniosku powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zasady, tryb składania oraz wzór wniosku określone zostały w Uchwale.

Do wniosku obligatoryjnie winny być dołączone załączniki wymienione w uchwale.

Wnioski o dotację w zamkniętej i opisanej kopercie („wniosek udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku”) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, pokój 102 w terminie do dnia 29 marca 2023 r. do godziny 15°°.

Wnioski o dotacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Gminie Prudnik przysługuje prawo do złożenia do Rządowego Programu Ochrony Zabytków maksymalnie dziesięciu wniosków o dofinansowanie. Gmina Prudnik zastrzega sobie prawo do złożenia własnych wniosków.

Informacja o zgłoszonych przez Gminę Prudnik wnioskach do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Wniosek dostępny tutaj.