Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych na lata 2023-2030

Opublikowano 11.10.2023 , 15:23:38 Autor: jszostka

Gmina Prudnik przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prudnik na lata 2023-2030 zgodnie z Uchwałą nr LXXXII/1279/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2023 r. (https://bip.prudnik.pl/images/projekty-uchwal/uchwaly/1279.-uchwala-nr-lxxxii-1279-2023-rady-miejskiej-w-prudniku-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-prudnik-na-lata-2023-2030.pdf).

Opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prudnik na lata 2023-2030 realizowane jest w formule uspołecznionej, co oznacza możliwość włączenia się różnych podmiotów
w realizację działań rozwojowych dedykowanych obszarowi rewitalizacji, wyznaczonemu Uchwałą
nr LXXX/1253/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 02.08.2023 r. w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Prudnik (https://bip.prudnik.pl/images/projekty-uchwal/uchwaly/1253.-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-lxxxi-1253-2023-z-dnia-2-sierpnia-2023-r.w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-na-terenie-gminy-prudnik.-pdf.pdf). 

W związku z powyższym zapraszam Państwa do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które przyczynią się do wsparcia prowadzonego przez władze Gminy Prudnik procesu rewitalizacji na wyznaczonym  obszarze miasta Prudnika.

Zgłaszane projekty powinny przyczyniać się do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz gospodarczych i/lub przestrzenno-funkcjonalnych i/lub technicznych i/lub środowiskowych występujących na obszarze rewitalizacji w celu wyprowadzenia go z sytuacji kryzysowej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad składania  projektów ujęto w załączniku do niniejszego zaproszenia (Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego).

Pragnę nadmienić, iż Inicjatorzy projektów które zostaną zawarte w opracowanym Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Prudnik na lata 2023-2030 będą mogli aplikować o środki na ich realizację m.in. z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, a także innych programów.

Propozycję projektów z użyciem formularza – karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszych Zasad, należy zgłaszać od dnia 16 października 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r. (za decydującą uznaję się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Prudniku) drogą: mailową na adres ryszard.zwojewski@prudnik.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pokój 226 w godzinach pracy Urzędu.

Serdecznie zapraszam do składania koncepcji projektów na załączonym formularzu karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego:

https://bip.prudnik.pl/rewitalizacja-2023