Nabór do Gminnej Rady Pożytku Publicznego

Opublikowano 04.10.2023 , 08:00:01 Autor: administrator

Burmistrz Prudnika na podstawie Uchwały Nr XIX/331/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Prudniku ogłasza ponowny nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Prudniku.

 1. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 2. Radę tworzy 6 członków, w tym: 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Pod pojęciem „organizacja pozarządowa” rozumie się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

 1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady mają organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Prudnik, a terenowe odziały organizacji pozarządowych, które nie mają osobowości prawnej, mogą zgłosić kandydata na członka Rady wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji, tj. na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez zarząd główny.
 2. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego
 3. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatur od określonej w pkt 2, decyzję
  o ostatecznym składzie osobowym Rady ustala Burmistrz Prudnika.
 4. W przypadku braku wymaganej liczby kandydatur określonej w pkt 2, przeprowadza się ponowny nabór.
 5. Zgłoszenia kandydatów następują na piśmie i powinny zawierać: nazwę, dane teleadresowe
  i Nr KRS lub innego rejestru bądź ewidencji organizacji zgłaszającej, imię i nazwisko kandydata – członka organizacji zgłaszającej, dane teleadresowe kandydata, krótki opis doświadczeń
  i umiejętności kandydata, które przydatne będą w pracach Rady, podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.
 6. Do zgłoszeń należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz
  o niekaralności.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 16 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, pok. 102.