LXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 23.01.2024 , 13:56:30 Autor: jchilinska

W dniu 30 stycznia 2024 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXXVIII Sesja Rady Miejskiej.

LXXXVIII Sesja w dniu 30 stycznia 2024, godz. 12:00

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z LXXXVII sesji

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2024 rok (druk nr 1504)

2) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2024-2027 (druk nr 1505)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. zaciąganego przez ZWiK Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 1506)

7. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1507)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1508)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik (druk nr 1509)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy (druk nr 1510)

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego „Wspieraj Seniora w Prudniku” na rok 2024 r. (druk nr 1511)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Taborem do Europy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (druk nr 1512)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika (druk nr 1513)

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Prudnik (druk nr 1514)

9. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.