LXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 23.11.2023 , 14:32:51 Autor: jchilinska

W dniu 30 listopada 2023 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXXVI Sesja Rady Miejskiej.

LXXXVI Sesja w dniu 30 listopada 2023, godz. 12:00

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z LXXXIV sesji

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja nt. zaopatrzenia gminy Prudnik w energię cieplną i paliwa gazowe (druk nr 1475).

7. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik (druk nr 1476 )

2) Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i określenia ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie (druk nr 1477)

8. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk nr 1478)

2) Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk nr 1479)

3) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1480)

4) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1481)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1482)

6) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku (druk nr 1483)

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 (druk nr 1484)

2) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 1485)

3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 1486)

4) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu pn. „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 Oś priorytetowa VII Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (druk nr 1487)

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik (druk nr 1488)

6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (druk nr 1489)

7) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody(druk nr 1490)

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.