LXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 23.02.2024 , 09:45:15 Autor: jchilinska

W dniu 29 lutego 2024 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXXIX Sesja Rady Miejskiej.

LXXXIX Sesja w dniu 29 lutego 2024, godz. 12:00

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z LXXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Prudniku

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie informacji nt. działalności rzeczowej i finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy za 2023 rok. (druk nr 1516)

7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku za rok 2023 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w Gminie Prudnik (druk nr 1517)

8. Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku za rok 2023 (druk nr 1518)

9. Sprawozdanie z działalności rzeczowo – finansowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Dąbrówka w Prudniku za rok 2023 (druk nr 1519)

10. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2024 rok (druk nr 1520)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2024-2027 (druk nr 1521)

3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu (druk nr 1522)

11. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową (druk nr 1523)

2) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową (druk nr 1524)

3) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego (druk nr 1525)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Staszica 1A w Prudniku (druk nr 1526)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1527)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1528)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1529)

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Prudnik (druk nr 1530)

2) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prudnik w 2024 roku (druk nr 1531)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prudnik, udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 1532)

4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ochotnika za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniach i ćwiczeniach (druk nr 1533)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na ławników na kadencję na lata 2024-2027 (druk nr 1534)

a) Odczytanie opinii zespołu do opiniowania kandydatów na ławników

b) Przedstawienie zasad głosowania do Sądu Rejonowego w Prudniku.

c) Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników

d) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027

13. Informacja Zarządu Spółki Zakładu Usług Komunalnych o realizacji zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Prudniku

14. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.