LXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 19.10.2023 , 15:07:49 Autor: jchilinska

W dniu 26 października 2023 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXXIV Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

1. Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z LXXXIII sesji rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 września 2023 r.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja na temat gospodarki leśnej, stanu drzewostanu i zalesień na terenie Gminy Prudnik w roku 2023 (druk nr 1461)

7. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2022/2023 (druk nr 1462)

8. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok (druk nr 1463)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023-2026 (druk nr 1464)

3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku (druk nr 1465)

4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso(druk nr 1466)

9. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1467)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1468)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1469)

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik (druk nr 1470)

2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 1471)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk r 1472)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika (druk nr 1473)

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik (druk nr 1474)

11. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych za 2022 rok.

12. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.