LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 21.09.2023 , 15:03:39 Autor: jchilinska

W dniu 28 września 2023 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXXIII Sesja Rady Miejskiej.

LXXXIII Sesja w dniu 28 września 2023, godz. 10:00

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z LXXXII sesji.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Prudnik za rok 2022:

1) Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego (druk nr 1433)

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Prudnik (druk nr 1434)

3) Zarządu Oddziału Gminnego z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Prudnik w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Prudnik (druk nr 1435)

4) Z działalności Straży Miejskiej w Prudniku za rok 2022 (druk nr 1436)

7. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok (druk nr 1437)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023-2026 (druk nr 1438)

3) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Prudnik (druk nr 1439)

8. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1440)

2) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1441)

3) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1442)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej (druk nr 1443)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej (druk nr 1444)

6) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości (druk 1445)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1446)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1447)

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy (druk nr 1448)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy (druk nr 1449)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 1450)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 1451)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 1452)

6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich położonych w Gminie Prudnik (druk nr 1453)

7) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Prudnickiej Rady Seniorów (druk nr 1454)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Prudniku do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 1455)

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 1456)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027

a) Odczytanie opinii zespołu do opiniowania kandydatów na ławników

b) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

c) Przedstawienie zasad głosowania do Sądu Rejonowego w Prudniku.

d) Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników.

e) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027 (druk nr 1457)

10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zleconej uchwałą NR LXXVIII/1206/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej (§ 52 Statutu Gminy Prudnik)

11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.