LXXXII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 24.08.2023 , 15:11:44 Autor: jchilinska

W dniu 31 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXXII Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

1. Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2023 r.

3) Przyjęcie protokołu z LXXXI sesji Rady Miejskiej z 2 sierpnia 2023 r.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacje o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2022 rok miejskich spółek prawa handlowego, w których gmina Prudnik posiada udziały:

1) Informacja Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (druk nr 1390)

2) Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (druk nr 1391)

3) Informacja Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. (druk nr 1392)

4) Informacja Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. (druk nr 1393)

5) Informacja SIM Opolskie Południe (druk nr 1394)

6) Informacja PKS Głubczyce (druk nr 1395)

7. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok (druk nr 1396)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023-2026 (druk nr 1397)

8. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1398)

2) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową (druk nr 1399)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 1400)

4) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (druk nr 1401)

5) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziału w nieruchomości wspólnej (druk nr 1402)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1403)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1404)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1405)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1406)

10) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1407)

11) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1408)

12) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1409)

13) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1410)

14) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1411)

15) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1412)

16) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1413)

17) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1414)

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 1415)

2) Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 1416)

3) Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 1417)

4) Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 1418)

5) Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 1419)

6) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków z terenu Gminy Prudnik w roku 2023 (druk nr 1420)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (druk nr 1421)

8) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prudnik na lata 2023-2030 (druk nr 1422)

9) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 1423)

10) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie warunków i zasad korzystania z Dworca Autobusowego Prudnik (druk nr 1424)

11) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik (druk nr 1425)

12) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku (druk nr 1426)

13) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników (druk nr 1427)

14) Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 1428)

15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 1429)

16) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 1430)

17) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej (druk nr 1431)

18) Podjęcie uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji (druk nr 1432)

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.