LXXX Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 16.06.2023 , 11:11:57 Autor: jchilinska

W dniu 22 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXX Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z LXXIX Sesji Rady Miejskiej w Prudniku

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2022

1) Przedstawienie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2022 przez Burmistrza Prudnika (druk nr 1355)

2) Debata nad raportem

3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania (druk nr 1356)

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania:

1) Przedstawienie przez Burmistrza Prudnika sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2022 rok oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok r. (druk nr 1356a)

2) Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2022 r. (druk nr 1357)

3) Dyskusja na temat sprawozdania

4) Przedstawienie przez Burmistrza Prudnika sprawozdania finansowego Gminy Prudnik za 2022 rok (druk nr 1358)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok (druk nr 1359)

8. Absolutorium dla Burmistrza Prudnika za 2022 rok:

1) Przedstawienie przez Przewodniczego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika (druk nr 1360)

2) Przedstawienie przez Przewodniczą Rady uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu gminy za 2020 rok (druk nr 1361)

3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu gminy Prudnik za 2022 rok (druk nr 1362)

9. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok (druk nr 1363)

2) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 1364)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 – 2026 (druk nr 1365)

10. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Prudnik:

1) Przedstawienie diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (druk nr 1366)

2) Przedstawienie Raportu z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Prudnik (druk nr 1367)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Prudnik (druk nr 1368)

11. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1369)

2) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1370)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 1371)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 1372)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 1373)

6) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 1374)

7) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 1375)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1376)

9) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku (druk nr 1377)

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Prudnik na lata 2023-2023 (druk nr 1378)

2) Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (druk nr 1379)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Prudnik na lata 2023-2025 (druk nr 1380)

13. Informacja na temat organizacji wypoczynku letniego dla dzieci przez gminne jednostki organizacyjne (druk 1381), w tym:

1) Prudnicki Ośrodek Kultury

2) Agencję Sportu i Promocji Gminy Prudnik

3) Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania

4) Ośrodek Pomocy Społecznej

14. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.