LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 17.04.2023 , 16:21:51 Autor: jchilinska

W dniu 24 kwietnia 2023 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXVII Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z LXXVII Sesji Rady Miejskiej w Prudniku

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie informacji nt. działalności rzeczowej i finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy za 2022 rok. (druk nr 1310)

7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku za rok 2022 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w Gminie Prudnik (druk nr 1311)

8. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny dla Gminy Prudnik za rok 2022 (druk nr 1312)

9. Ocena zasobów pomocy społecznej (druk nr 1313)

10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prudnik za rok 2022 (druk nr 1314)

11. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok (druk nr 1315)

12. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1316)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 1317)

3) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1318)

4) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1319)

5) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1320)

6) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1321)

7) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1322)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1323)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1324)

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (druk nr 1325)

2) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie (druk nr 1326)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik (druk nr 1327)

4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 1328)

5) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 1329)

14. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.