LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 20.03.2023 , 16:25:37 Autor: jchilinska

W dniu 27 marca 2023 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXVI Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne. 

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej za 2022 r. jednostek podległych gminie:

1) Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dąbrówka” w Prudniku (druk nr 1283)

2) Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej Agencji Sportu i Promocji w Prudniku (druk nr 1284https://bip.prudnik.pl/images/projekty-uchwal/druk-nr-1284–sprawozdanie-z-dzialalnosci-finansowo-rzeczowej-agencji-sportu-i-promocji-w-prudhiku-za-rok-2022.pdf)

7. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu (druk nr 1285)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok (druk nr 1286)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023-2026 (druk nr 1287)

8. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1288)

2) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1289)

3) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1290)

4) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1291)

5) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1292)

6) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1293)

7) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1294)

8) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (druk nr 1295)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1296)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1297)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1298)

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia dla Publicznego Przedszkola nr 4 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prudniku (druk nr 1299)

2) Podjęcie uchwały w sprawie posadowienia tablicy pamiątkowej (druk nr 1300)

3) Podjęcie uchwały w sprawie posadowienia tablicy pamiątkowej (druk nr 1301)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Gminę Prudnik udziałów w istniejącej SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku (druk nr 1302) – uzasadnienie i wniosek zostaną przesłane Radnym po uzgodnieniu ich treści z SIM

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (druk nr 1303)

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (druk nr 1304)

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (druk nr 1305)

8) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik (druk nr 1306)

9) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 1307)

10) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr 1308)

11) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 1309)

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.