LXXV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 20.02.2023 , 15:30:13 Autor: jchilinska

W dniu 27 lutego 2023 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXV Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne.

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z LXXII sesji

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2022 r. jednostek podległych gminie:

1) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2022 r. Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w tym:

a) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2022 r. Prudnickiego Ośrodka Kultury (druk nr 1266)

b) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku za 2022 rok (druk nr 1267)

c) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Kina „Diana”- obiektu Prudnickiego Ośrodka Kultury w Prudniku za 2022 rok (druk nr 1268)

2) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2022 r. Muzeum Ziemi Prudnickiej (druk nr 1269)

3) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2022 r. Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania (druk nr 1270)

7. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok (druk nr 1271)

2) Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023-2026 (druk nr 1272)

8. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych (druk nr 1273)

2) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 1274)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 1275)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości z przysiółek wsi Dębowiec na osadę dla miejscowości Wieszczyna położonej na terenie Sołectwa Dębowiec (druk nr 1276)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego (druk nr 1277)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1278)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1279)

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prudnik w 2023 roku (druk nr 1280)

2) Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku (druk nr 1281)

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.