LXXIX Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 22.05.2023 , 16:15:12 Autor: jchilinska

W dniu 29 maja 2023 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXIX Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Stan bezrobocia na terenie Gminy Prudnik, analiza lokalnego rynku pracy (druk nr 1332)

7. Zaopiniowanie sprawozdań z realizacji programów uchwalonych przez Radę Miejską, w tym sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022 (druk nr 1333)

8. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok (druk nr 1334)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 – 2026 (druk nr 1335)

9. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1336)

2) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1337)

3) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1338)

4) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1339)

5) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1340)

6) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1341)

7) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1342)

8) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1343)

9) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1344)

10) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1345)

11) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1346)

12) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1347)

13) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1348)

14) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1349)

15) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (druk nr 1350)

16) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1351)

17) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1352)

18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiące własność Gminy Prudnik (druk nr 1353)

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik (druk nr 1354)

11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie ob