LXX Sesja Rady Miejskiej w Prudniku – 19 grudnia 2022 r.

Opublikowano 12.12.2022 , 13:07:00 Autor: administrator

19 grudnia 2022 r. o godz. 13:00
w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117
odbędzie się
LXX Sesja Rady Miejskiej

LXX Sesja w dniu 19 grudnia 2022, godz. 13:00

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) Przyjęcie protokołu z LXIX sesji.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2023 rok (druk 1230)

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

b) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2023 rok

d) Odczytanie opinii komisji przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej

e) Przedstawienie stanowiska Burmistrza do opinii komisji,

f) Dyskusja

g) Głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2023 rok (druk 1230)

2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023-2026 (druk nr 1231)

a) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

b) Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023-2026 (druk nr 1231)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok (druk nr 1232)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i określenia ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie (druk nr 1233)

7. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (druk nr 1234)

2) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego oraz określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy Placu Wolności 2 w Prudniku (druk nr 1235)

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 1236)

2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Prudnik na lata 2023-2025 (druk nr 1237)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 1238)

9. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.