LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku – 26 października 2022 r.

Opublikowano 19.10.2022 , 14:59:00 Autor: administrator

26 października 2022 r. o godz. 12:00 

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się

LXVIII Sesja rady Miejskiej

Porządek obrad

1. Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z LXVI sesji

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Informacja na temat gospodarki leśnej, stanu drzewostanu i zalesień na terenie Gminy Prudnik w roku 2022 (druk nr 1198)

6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2021/2022 (druk nr 1199)

7. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok (druk nr 1200)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022-2025 (druk nr 1201)

8. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat (druk nr 1202)

2) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (druk nr 1203)

3) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 1204)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1205)

5) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1206)

6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1207)

7) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku (druk nr 1208)

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych za 2021 rok.

11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.