LXVI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku – 29 września 2022 r.

Opublikowano 22.09.2022 , 15:34:00 Autor: administrator

29 września 2022 r. o godz. 10:00

 w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z LXVI sesji.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Prudnik za rok 2021:

1) Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego (druk nr 1177)

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Prudnik (druk nr 1178)

3) Zarządu Oddziału Gminnego z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Prudnik w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Prudnik (druk nr 1179)

4) z działalności Straży Miejskiej w Prudniku (druk nr 1180)

6. Rozpatrzenie informacji:

1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku (druk nr 1181)

2) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik za I półrocze 2022 roku (druk nr 1182)

7. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok (druk nr 1183)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 – 2025 (druk nr 1184)

8. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku (druk nr 1185)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1186)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1187)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1188)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1189)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1190)

7) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul Łuczniczej w Prudniku (druk nr 1191)

8) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku (druk nr 1192)

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dębowiec w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółek wsi Dębowiec na osadę dla miejscowości Wieszczyna położonej na terenie Sołectwa Dębowiec (druk nr 1193)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu (druk nr 1194)

3) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik (druk nr 1195)

4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 1196)

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.