LXIX Sesja Rady Miejskiej w Prudniku – 28 listopada 2022 r.

Opublikowano 18.11.2022 , 14:03:00 Autor: administrator

28 listopada 2022 r. o godz. 11:00
w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117
odbędzie się
LXIX Sesja rady Miejskiej

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z LXVII sesji

3) Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja nt. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Prudnik. (druk nr 1211)

7. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik (druk nr 1212)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 – 2025 (druk nr 1213)

3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku (druk nr 1214)

8. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 1215)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego oraz określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy Placu Wolności 2 w Prudniku (druk nr 1216)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1217)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1218)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1219)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1220)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1221)

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Prudnik (druk nr 1222)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dębowiec w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółek wsi Dębowiec na osadę dla miejscowości Wieszczyna położonej na terenie Sołectwa Dębowiec (druk nr 1223)

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr 1224)

4) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 1225)

5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2022/2023 (druk nr 1226)

6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik (druk nr 1127)

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku zostanie dostarczone przed sesją Rady Miejskiej

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.