IV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 21.05.2024 , 12:59:53 Autor: jchilinska

W dniu 27 maja 2024 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej

1. Sprawy organizacyjne:

 a) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 b) Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej w Prudniku

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej (druk nr 15)

6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023 (druk nr 16)

7. Gospodarka finansowa:

 a) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 17)

8. Gospodarowanie mieniem:

 a) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa odrębnej własności  lokalu (druk nr 18)

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prudnik do 2030 roku (druk nr 19)

 b) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn. „Wzrost mobilności na obszarze Subregionu Południowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (druk nr 20)

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.