Dodatkowy nabór grant PPGR

Opublikowano 07.09.2022 , 09:14:00 Autor: administrator

Informujemy, iż w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego w ramach „Grantu PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Gmina Prudnik ogłasza dodatkowy nabór osób zainteresowanych otrzymaniem sprzętu komputerowego (laptopa lub komputera stacjonarnego lub tabletu) w ramach w/w projektu.

Zgodnie z zapisami „Grantu PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” sprzęt komputerowy otrzymać może uczące się dziecko, które spełniać będzie łącznie dwa warunki:

  • zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej oraz
  • jego krewni w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny byli zatrudnieni niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Zgłoszenia chęci otrzymania sprzętu komputerowego (laptopa lub komputera stacjonarnego lub tabletu ) dokonują w imieniu dziecka jego rodzice (bądź opiekun prawny) bądź też pełnoletni uczniowie szkół średnich poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia, które pobrać można ze strony internetowej www.prudnik.pl lub też w punkcie obsługi interesanta (zlokalizowanego na parterze Urzędu Miejskiego).


Do oświadczenia – pod rygorem jego nieważności – koniecznie należy dołączyć kserokopie wszelkich możliwych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnych w linii prostej, tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej. Dokumentami tymi mogą być np: świadectwa pracy, zaświadczenia, książeczki ubezpieczeniowe itp.

Informujemy ponadto, iż:

  • nieprzekraczalnym terminem złożenia stosownych dokumentów w postaci oświadczenia oraz dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnych w linii prostej, tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej jest dzień 30 września 2022.
  • z uwagi na ograniczoną kwotę środków jaka przeznaczona jest dodatkowy nabór o przydziale sprzętu komputerowego decydować będzie kolejność złożenia kompletnych oświadczeń.

Wypełnione oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt zatrudnienia krewnych w linii prostej, tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej składać należy w punkcie obsługi interesanta (zlokalizowanego na parterze Urzędu Miejskiego).

Dodatkowych informacji w przedmiotowym naborze uzyskać można dzwoniąc na numer 77 40 66 253 lub też drogą mailową adresując zapytanie na adres: ryszard.zwojewski@prudnik.pl lub marzena.bialecka@prudnik.pl