Dodatek dla podmiotów wrażliwych. Kto i w jaki sposób może się o niego starać?

Opublikowano 02.11.2022 , 14:54:00 Autor: administrator

Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967).

Burmistrz Prudnika informuje, że podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek, jeśli ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu o zawartości co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej; a ich główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Do podmiotów wrażliwych, które mogą ubiegać się o dodatek należą:

 • podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych,
 • jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
 • noclegownia albo ogrzewalnia,
 • jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmiot systemu oświaty,
 • podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy,
 • kościół lub inny związek wyznaniowy,
 • podmiot prowadzący działalność kulturalną,
 • podmiot prowadzący działalność archiwalną,
 • ochotnicza straż pożarna,
 • placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinny dom pomocy,
 • centrum integracji społecznej,
 • klub integracji społecznej,
 • warsztat terapii zajęciowej,
 • organizacja pozarządowa,
 • spółdzielnia socjalna.

Wniosek o dodatek składa się na formularzu wniosku określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1976) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Podmioty wrażliwe, których siedziba znajduje się na terenie gminy Prudnik, wniosek o dodatek mogą złożyć:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku , ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP).

Do wniosku należy dołączyć kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów sprzedaży będących podstawą do wykonania obliczeń wysokości dodatku oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu wrażliwego.

Wysokość dodatku stanowić będzie 40% wzrostu kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, w stosunku do kosztów poniesionych w ciągu wybranych 2 z 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Wniosek o dodatek składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.