• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Prudnik

 

RPO.jpeg

„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY PRUDNIK”
W RAMACH DZIAŁANIA 4.3.
OCHRONA POWIETRZA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013.
 
 eu2.gif
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
Numer projektu: WND- RPOP.04.03.00-16-41/10
 
 
 
1. Tło projektu.
Przeprowadzona -w oparciu o roczne oceny jakości powietrza WIOŚ w Opolu- wieloletnia analiza kształtowania się wskaźnika jakości powietrza, wpływającego na poziom ochrony zdrowia ludzi jak i jakości życia pozwala na jednoznaczne sformułowanie tezy, iż Gmina Prudnik jest obszarem charakteryzującym się -na tle całego województwa- wysokimi poziomami stężeń a tym samym
bardzo niską jakością powietrza i fakt ten potwierdzają następujące fakty:
- w latach 2002-2006 poziom stężenia pyłu zawieszonego na terenie Gminy Prudnik był wyższy od górnego progu oszacowania (klasa 3a),
- w roku 2008 strefie głubczycko-prudnickiej (do której należy Gmina Prudnik) przyznano klasę C oznaczającą przekroczenia dopuszczalnych poziomów: pyłu zawieszonego oraz benzo(a)piranu, co zgodnie z art.91 Ustawy POS powoduje konieczność opracowania przez Marszałka Województwa programu ochrony powietrza obejmującego swym zasięgiem w/w strefę.
 
Realizacja pełnego zakresu rzeczowego projektu pozwoli osiągnąć cele projektu a zwiększenie efektywności energetycznej 3 dużych obiektów użyteczności publicznej spowoduje iż, zaspokojone zostaną potrzeby odbiorców projektu poprzez poprawę jakości powietrza w wyniku ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery.
Gmina Prudnik zdiagnozowała podstawowe przyczyny niskiej jakości powietrza pozostające w bezpośredniej korelacji ze sprawnością energetyczną:
- źródeł zasilania w energie,
- przesyłowych sieci cieplnych oraz ze
- sprawnością energetyczna obiektów kubaturowych.
 
Zdiagnozowanym powyżej problemom Gmina Prudnik podporządkowała działania związane z :
- likwidacją źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni),
- modernizacją podstawowego źródła zaopatrzenia w ciepło (Zakładu Energetyki Cieplnej - ZEC), sieci energetycznych i
- termomodernizacją obiektów.
Na przestrzeni lat 1998 – 2007 ZEC nakładem ponad 8,47 mln zł zlikwidował łącznie 31 lokalnych kotłowni o łącznej mocy 10,846 MW uzyskując zmniejszenie znaczących w skali Gminy jak i regionu ilości emisji szkodliwych zanieczyszczeń (w t/rok):
- pyłów o 78,389 t,
- SO2 o 5,010 t,
- NOx o 17,219 t,
- CO2 o 688,502 t.
 
Równolegle z działaniami związanymi z likwidacją lokalnych kotłowni prowadzone były prace związane z modernizacją podstawowego źródła zaopatrzenia w ciepło (instalacji ZEC) oraz rozbudową sieci cieplnej w ramach których dokonano min. modernizacje:
- kotła WR 5 (wymiana: części ciśnieniowej i rusztu narzutowego na warstwowy) uzyskując w końcowym efekcie znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń,
- instalacji odpylania kotła WR-10/1 na układ dwustopniowego odpylania przy pomocy odpylacza wstępnego i baterii ośmiu cyklonów oraz
- przebudowę i rozbudowę sieci cieplnej na technologię sieci preizolowanych, stanowiących obecnie aż 56,3 % ogółu sieci wysokoparametrowych.
 
Ostatnim elementem mającym istotny wpływ na problem niskiej jakości powietrza w Gm. Prudnik – pomimo poniesionych znaczących nakładów na infrastrukturę związaną z produkcją i przesyłem energii cieplnej- jest niska sprawność energetyczna obiektów kubaturowych wymagająca podjęcia pilnych kompleksowych działań termomodernizacyjnych.
Niniejszy projekt zmierzający do wywołania efektu synergii jest rozszerzeniem 1-go etapu kompleksowej termomodernizacji dużych obiektów kubaturowych, który potwierdził słuszność przyjętego kierunku działań związanych ze zdiagnozowanym problemem.
Tym 1-szym etapem był zakończony w 2008 r. projekt (współfinansowany w 85% środkami EOG) w wyniku którego zmniejszeniu uległo aż o 50% (co potwierdziły wykonane pomiary) zapotrzebowanie na ciepło 4 obiektów szkolnych o łącznej kubaturze 33 331 m3 w ilości 1176,39 MWh/rok co w konsekwencji spowodowało, iż do otuliny Parku Krajobrazowego “Góry Opawskie” nie trafiają powodując jego
dalsza degradacje następujące roczne ładunki zanieczyszczeń: SO2 – 1 301,24 kg, NOx– 530,80 kg, CO2 – 272 170,41 kg, pyły – 44,89 kg.
 
2. Cel projektu.
Gmina Prudnik będąc świadomą istniejących problemów w zakresie obejmującym jakość powietrza w uchwalonej Strategii Rozwoju Gminy Prudnik do roku 2020
przyjęła cztery główne cele rozwojowe, w tym dotyczący „Zapewnienia rozwoju Gminie Prudnik zrównoważonego ekologicznie”.
Cel ten jest konsekwentnie wdrażany od roku 1996 będącego początkiem kompleksowej ochrony środowiska i jednocześnie odpowiedzią na zdiagnozowane
problemy.
Realizacji w/w celu rozwojowego podporządkowany jest również cel główny niniejszego projektu jakim jest poprawa jakości powietrza Gminy Prudnik oraz zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej.
Osiągnięciu pełnej realizacji celu głównego projektu podporządkowane są jego cele szczegółowe w postaci:
1. Zwiększenia efektywności energetycznej grupy trzech obiektów użyteczności publicznej Gminy Prudnik.
2. Ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery na obszarze Gminy Prudnik.
3. Zmniejszenia zapotrzebowania na energie nieodnawialna poprzez zastąpienie jej energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna).
 
Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmującego termomodernizacyjne prace budowlane (tj. docieplenie stropów, ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) oraz zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w końcowym efekcie pozwoli na realizacje jego celów szczegółowych a tym samym jego celu głównego.
W wyniku realizacji projektu uzyskane zostaną następujące wskaźniki jego oddziaływania wpływające bezpośrednio na osiągniecie celu głównego projektu wyrażające się :
- ograniczeniem energochłonności trzech obiektów użyteczności publicznej (o łącznej kubaturze 31 938,23 m3) o 525,3 MWh/rok w wyniku spadku zapotrzebowania na energię cieplną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce o 43,42% , Publicznego Przedszkola nr 6 w Prudniku o 25,19% oraz Hali Sportowej "Obuwnik" w Prudniku o 38,59%,
- ograniczeniu rocznej emisji pyłów i gazów do atmosfery o następujące ładunki zanieczyszczeń: CO2 o 180 004 kg, SO2 o 967 kg, NOX o 219 kg i pyłów o 235 kg oraz
- zainstalowaniem 4 zestawów urządzeń wykorzystujących energie odnawialna o łącznej mocy 26,46 MW/rok.
 
Istotnym, bezpośrednim efektem realizacji projektu będą również oszczędności kosztów energii cieplnej wynoszące w skali roku 58 638,81 zł. Zaoszczędzona kwota -która w okresie przed realizacją projektu obciążała budżet Gminy Prudnik- zostanie skierowana na realizację innych zadań własnych Gminy.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu w skali rocznej będą osoby bezpośrednio korzystające –z poddanych termomodernizacji- trzech obiektów publicznych Gminy Prudnik i wykorzystujących energię słoneczną (do wytwarzania ciepłej wody użytkowej) tj wychowankowie przedszkola, uczniowie, osoby pracujące w obiektach poddawanych termomodernizacji oraz uczestnicy zajęć i imprez organizowanych w Hali Sportowej „Obuwnik” w ilości ok. 236 000 osób/rok.
Pośrednimi odbiorcami projektu będzie społeczność lokalna Gminy Prudnik licząca ponad 25 000 osób, która w konsekwencji ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery korzystać będzie codziennie z czystego środowiska.
 
Cechą charakterystyczną niniejszego projektu jest jego kompleksowość co potwierdza wystąpienie efektu synergii, dźwigni efektu ekologicznego gdyż zakres rzeczowy inwestycji obejmując w fazie inwestycyjnej poprawę sprawności energetycznej końcowych odbiorców energii cieplnej i częściowe
zastąpienie jej energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, spowoduje nie tylko ograniczenie zużycia energii ale wywoła również (opisane i wyliczone w audytach energetycznych) dwa dodatkowe efekty w postaci:
- ograniczenia strat energii na przesyle o 33,16 % oraz
- poprawy sprawności źródeł produkcji energii cieplnej (tj kotłowni) o 33,20 %.
 
3. Finansowanie projektu.
 
Koszty kwalifikowane projektu wg zawartej umowy na jego dofinansowanie wynoszą 1 618 438,40 zł i finansowane są z następujących źródeł :
·     środki RPO WO 2007-2013 w kwocie 809 219,20 zł (tj 50%) 
·     środki własne Gminy Prudnik kwota 809 219,20  zł (tj 50%).  
 
Ostateczna wartość zadania, kwota oraz procent dofinansowania ustalona zostanie w wyniku przeprowadzenia dwóch procedur przetargowych.