• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

STWORZENIE BAZY MATERIALNEJ ROZWOJU PONADLOKALNEJ OFERTY KULTUROWEJ-PRZEBUDOWA RENESANSOWEJ REZYDENCJI HERMANNA FRANKLA

RPO.jpeg 
STWORZENIE BAZY MATERIALNEJ ROZWOJU PONADLOKALNEJ OFERTY KULTUROWEJ-PRZEBUDOWA RENESANSOWEJ REZYDENCJI HERMANNA FRANKLA
W RAMACH DZIAŁANIA 5.3 „ROZWÓJ KULTURY ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2007-2013.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Numer projektu: RPOP.05.03.00-16-012/09
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.03.00-16-012/09-00
 eu2.gif
1. Tło projektu.
W trakcie przeprowadzonej wielosektorowej analizy zdiagnozowano następujące problemy związane są z otoczeniem projektu:
1.      Słaba i niedostatecznie rozwinięta baza infrastruktury instytucji kultury miasta Prudnika, której realizowane przedsięwzięcia posiadają oddziaływanie ponad lokalne.
2.     Brak możliwości rozszerzenia oferty kulturowej oraz niemożliwość realizacji zgłaszanych inicjatyw oraz potrzeb w zakresie nowych form kultury.
3.     Niemożliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z oferty kulturalnej na wysokim poziomie.
4.      Postępujący proces degradacji obiektu renesansowej rezydencji dawnego fabrykanta Hermanna Frankla, stanowiącej dziedzictwo kulturowe początku epoki industrialnej z XIX wieku i wpisanej do rejestru zabytków.
 
Obecna baza lokalowa Prudnickiego Ośrodka Kultury stanowi główne ograniczenie możliwości rozszerzenia działalności oraz zaoferowania nowej oferty kulturalnej mieszkańcom powiatu: niedostosowanie pomieszczeń do nowych zgłaszanych inicjatyw oraz ich zły stan techniczny. Po dokonaniu doraźnych prac związanych z ochroną p.poż. obiekt POK-u uzyskał warunkową zgodę na użytkowanie, aczkolwiek w dalszym ciągu istnieje realne zagrożenie zamknięcia tej placówki.
Przebudowa zabytkowego obiektu kultury umożliwi nie tylko prowadzenie dotychczasowej działalności, ale wpłynie na: podniesienie działalności POK-u na wyższy poziom jakościowy, oferujący kulturę na wysokim poziomie, wzrost zainteresowania uczestnictwem w różnego rodzaju imprezach co przyczyni się do wzmocnienia integracji społecznej ludności z obszaru powiatu prudnickiego. 
Istotnym problemem w upowszechnianiu kultury w obecnej sytuacji jest fakt, iż z bogatej oferty kulturalnej POK-u wykluczone są osoby niepełnosprawne poprzez istnienie licznych barier architektonicznych na terenie obecnej siedziby POK-u. Przebudowany – w ramach niniejszego projektu – zabytkowy obiekt na nową siedzibę POK-u będzie obiektem w pełni przyjaznym osobom niepełnosprawnym.
Poprzez systemowe rozwiązania dla osób niepełnosprawnych (wydzielone miejsca parkingowe zlokalizowane w pobliżu specjalnie zamontowanej windy umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji budynku, usunięcie wewnętrznych barier architektonicznych oraz sanitariaty) po raz pierwszy bogata, urozmaicona oferta POK-u udostępniona zostanie osobom niepełnosprawnym.
Kolejnym argumentem, który skłaniał Gminę Prudnik do realizacji projektu była konieczność zapobieżeniu dalszej degradacji zabytkowego obiektu renesansowej rezydencji Hermanna Frankla (stanowiącej dziedzictwo kulturowe początku epoki industrialnej z XIX wieku i wpisanej do rejestru zabytków pod nr A 2014/76).    
 
2. Cel projektu.
Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków i jakości świadczonych usług kulturowych o zasięgu ponad lokalnym skutkujących zwiększeniem uczestnictwa społeczeństwa w życiu kulturalnym przy jednoczesnej ochronie zabytkowego obiektu.
 
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną także inne, równie istotne dalekosiężne cele (oddziaływanie projektu):
·        poprawa jakości życia mieszkanców dzięki lepszemu dostępowi do wysokiej jakości obiektów kulturowych;
·        poprawa wizerunku i atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania i inwestowania, co przyczyni się pośrednio także do umożliwienia włączenia się gminy w trendy rozwojowe regionu i kraju (zwłaszcza pod katem rozwoju dostępu do usług kulturowych);
·        wzrost atrakcyjności społecznej i kulturowej regionu;
·        wzrost przywiązania do regionu.
Projekt wykazuje zatem zdolności oddziaływania na perspektywiczny rozwój ekonomiczny regionu. Brak istnienia obiektu kulturowego posiadającego techniczne możliwości realizacji nowych inicjatyw uniemożliwia planowanie i przeprowadzenie tych cennych inicjatyw, które kształtując kulturę na wysokim poziomie, przyczyniałyby się do polepszenia oferty regionu w zakresie imprez kulturalnych i tym samym zwiększyłyby skutecznie konkurencyjność regionu.
 
Cele szczegółowe to:
1.      Stworzenie oferty kulturowej na wysokim poziomie i wykreowanie nowych produktów kulturowych poprzez podniesienie standardu infrastruktury kulturowej oraz
2.      Rewitalizacja zabytkowego renesansowego obiektu dawnej rezydencji fabrykanta Hermanna Frankla.
 
Obecna baza lokalowa Prudnickiego Ośrodka Kultury stanowi główne ograniczenie bieżącej działalności oraz możliwości rozszerzenia działalności, zaoferowania nowej oferty kulturalnej mieszkańcom regionu. Niedostosowanie pomieszczeń do nowych zgłaszanych inicjatyw oraz ich zły stan techniczny, to główne bariery rozwojowe i ograniczenia możliwości zwiększenia uczestnictwa społeczeństwa w życiu kulturalnym. Pomimo istniejących ograniczeń POK realizuje liczne działania oparte na podkreślaniu znaczenia tradycji o ponad lokalnym zasięgu oddziaływania. Nowy obiekt POK stworzony na bazie renesansowej rezydencji pełnić będzie rolę wizytówki kulturalnej regionu i oprócz kontynuacji imprez o zasięgu ponad lokalnym w wyniku wdrożenia projektu planowane jest wykreowanie nowych cyklicznych produktów kulturowych:
·        Festiwalu Beethovenowskiego z cyklem koncertów,
·        koncertów kameralnych muzyki poważnej pod nazwą „Filharmonia w regionie” współorganizowanych z Filharmonią Opolską.
Nowy obiekt POK-u zaoferuje również możliwość rozwoju nowych działań kulturalnych w nowych nieistniejących w chwili obecnej pracowniach: sztuk wizualnych, teatralnej z zapleczem (rekwizytornia, kostiumernia, sala prób), muzycznej oraz tanecznej (od rytmiki i tańca klasycznego po break dance i hip hop). Renesansowa zabytkowa rezydencja Hermanna Frankla jest również symbolem wielokulturowości miasta. Stanowi pamiątkę po byłych właścicielach zakładów włókienniczych. W obecnym stanie (po jej zakupieniu od poprzedniego właściciela: ZPB „Frotex”) może być jedynie przykładem braku szacunku dla dziedzictwa kulturowego. Przywrócenie do życia tego miejsca, zarówno w wymiarze praktycznym jako obiektu zabytkowego, jak i w wymiarze symbolicznym jako centrum kultur, stanowi szansę wzbogacenia wizerunku Prudnika jako miasta otwartego i tolerancyjnego. Przebudowany zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków obiekt renesansowej rezydencji realizując (z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych) nowe zadania będzie jednocześnie archiwum „żywej pamięci”, pełniąc funkcję dokumentacji regionu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przemysłu włókienniczego na terenie Prudnika, genealogii rodu Franklów i Pinkusów gdyż powstanie obiektu jest ściśle związane z tymi rodami i rozwojem przemysłu w regionie.
 
3.Opis działań.
W wyniku realizacji projektu przebudowany zostanie 1 obiekt instytucji kultury – zabytkowa renesansowa rezydencja dawnego fabrykanta Hermanna Frankla o kubaturze 13 687,3 m3. Przebudowa obiektu obejmuje głównie prace adaptacyjne i modernizacyjne, oraz wyposażenie obiektu i zagospodarowanie terenu. Kompleksowej wymianie na nowe podlegają wszystkie instalacje w budynku. Obiekt wymaga również kompleksowych zabiegów konserwatorskich. Przebudowany obiekt zapewniał będzie dostęp dla osób niepełnosprawnych - budowa windy oraz wydzielonych miejsc parkingowych.
Planowany termin realizacji: od października 2009 do listopad 2011.
 
4. Finansowanie projektu.
Wartość projektu wynosi 9 269 197,90 zł a Gmina Prudnik otrzymała dofinansowanie tegoż projektu w pełnej wnioskowanej wysokości tj w kwocie 7 017 826,45 zł stanowiącej 75,7% wartości kosztorysowej brutto oraz 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
Ostateczna wartość zadania oraz kwota dofinansowania ustalona zostanie w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.