• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Stworzenie Regionalnej Bazy Turystyczno-Noclegowej Pprzedgórza Gór Opawskich

RPO.jpeg
STWORZENIE REGIONALNEJ BAZY TURYSTYCZNO-NOCLEGOWEJ PRZEDGÓRZA „GÓR OPAWSKICH”
W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.4.2 „USŁUGI TURYSTYCZNE I REKREACYJNO-SPORTOWE” ŚWIADCZONE PRZEZ SEKTOR PUBLICZNY” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2007-2013.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
 
Numer projektu: RPOP.01.04.02-16-001/09
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.04.02-16-001/09-00
 eu2.gif
1. Tło projektu.
„Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013” stanowiła punkt odniesienia dla Gminy Prudnik, która przystępując do opracowania „Programu rozwoju turystyki na terenie Gminy Prudnik” dokonała pozycjonowania posiadanych zasobów oraz szans rozwoju turystyki.
Przeprowadzona analiza potwierdziła zdiagnozowany i szczegółowo opisany w w/w
Strategii ogromny i niewykorzystany potencjał tej gałęzi gospodarki na terenie Gminy Prudnik. Mając na względzie istniejące liczne ograniczenia min. przestrzenne oraz prawne (np. niemożliwość rozwoju wielu branż przemysłu w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”) turystyka na terenie Gminy Prudnik winna zostać w sposób naturalny wykorzystana jako narzędzie rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części woj. opolskiego i przyczyni się do podniesienia atrakcyjności całego regionu.
Potwierdzeniem słuszności powyższej tezy są następujące fakty zawarte w „Strategii
zrównoważonego rozwoju turystyki w woj. opolskim na lata 2007-2013”:
 
1.Teren Gminy Prudnik jest wymieniony jako obszar występowania i predysponowany do rozwoju turystyki:
•biznesowej (cel 1.2),
•związanej z uczestnictwem w targach, wystawach (cel 1.3),
•związanej z zabytkowymi układami urbanistycznymi (cel 2.2),
•związanej z atrakcjami historycznymi (cel 2.3),
•industrialnej (cel 2.4),
•związanej z oferta kulturalna (cel 2.5),
•pielgrzymkowej (cel 2.7),
•agroturystyki (cel 3.1),
•ekoturystyki (cel 3.2),
•przygranicznej (cel 4.1),
•rowerowej (cel 5.1),
•pieszej (cel 5.2),
•konnej (cel 5.3),
•wodnej (cel 5.4),
•sentymentalnej (cel 5.9),
•prozdrowotnej (cel 5.10).
Reasumując powyższe zestawienie należy podkreślić, iż teren Gminy Prudnik jest predysponowany do realizacji aż 16 z 23 priorytetów „Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki w woj. opolskim na lata 2007-2013”.
 
2. Powiat Prudnicki, którego najważniejszą i największą cześć stanowi Gmina Prudnik charakteryzuje się w skali województwa bardzo niskimi wskaźnikami liczby:
•obiektów całorocznych (miejsce 9 na 12),
•pokoi (miejsce ostatnie:12),
•pokoi z łazienka (miejsce 11 na 12),
•miejsc noclegowych (miejsce 10 na 12),
•miejsc całorocznych (miejsce 10 na 12),
•noclegów udzielonych turystom zagranicznym (miejsce ostatnie:12),
•noclegów udzielonych (miejsce ostatnie:12),
•turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej (miejsce ostatnie:12),
•turystów korzystających z bazy noclegowej (miejsce ostatnie:12) oraz niskim stopniem wykorzystania miejsc noclegowych (miejsce 10 na 12) i nominalna ilością noclegów (miejsce 11 na 12).
W wyniku dokonanego wartościowania 11 w/w podstawowych wskaźników (poz. 1 – 1 pkt, ostatnia 12 pkt) opisujących istniejącą infrastrukturę turystyczna należy stwierdzić, iż powiat prudnicki zajął ostatnie miejsce pośród wszystkich powiatów woj. opolskiego (121 „negatywnych” pkt na 132 pkt możliwe) co oznacza, iż terenom o największym potencjale turystycznym w województwie towarzyszy najgorzej rozwiniętą w województwie infrastruktura  turystyczna.
Zderzenie posiadanego potencjału z funkcjonującą, słabo rozwiniętą infrastrukturą turystyczną terenu Gminy Prudnik (ostatnie miejsce w województwie) w połączeniu z ograniczeniami przestrzennymi i prawnymi (Park Krajobraz. „Góry Opawskie”) wskazuje kierunki działań skierowanych na rozwiązanie 2 podstawowych problemów związanych z:
- wzrostem znaczenia produktów turystycznych jako czynnika stymulującego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy południowej części woj. opolskiego i podniesieniem atrakcyjności regionu oraz
- podniesieniem standardu infrastruktury  turystycznej oraz dostępu do niej tak turystom jak i mieszkańcom.
 
W wyniku realizacji projektu w oparciu o posiadane zasoby oraz stworzoną infrastrukturę stworzone zostaną warunki rozwoju turystyki, która rozwijać będzie się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tzn. przynosząc efekty ekonomiczne, rozsądnie wykorzystując walory antropogeniczne oraz rozwijając do granic określonych potrzebami turystów i społeczności lokalnej.
 
 
 
2. Cel projektu.
Niniejszy projekt zakłada osiągniecie następujących trzech celów długoterminowych (oddziaływania):
1.      Zaspokojenie potrzeb turystów poprzez stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury turystycznej obejmującej:
-         w pełni wyposażone dwa całoroczne obiekty hotelowe o zróżnicowanym standardzie, przystosowane również do obsługi osób niepełnosprawnych,
-         sieć wielofunkcyjnych ścieżek (pieszych, rowerowych oraz konnych) wraz z instalacją oznakowania oraz elementami małej infrastruktury łączących Prudnik z otuliną Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” oraz w jego obrębie, o łącznej długości 35,6 km.
-         dwie ogólnodostępne wieże widokowe w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie” - na trasach wielofunkcyjnych ścieżek rekreacyjnych.
Produkty niniejszego projektu będą dobrem publicznym, z którego korzystać będą turyści jak i wszyscy mieszkańcy Gminy Prudnik.
2.      Racjonalne i zrównoważone wykorzystanie walorów środowiska naturalnego poprzez sprawiedliwy dostęp do środowiska i jego zasobów, do rekreacji w nieskażonym środowisku. Oddziaływanie projektu przyczyni się do ochrony zdrowia, możliwości rekreacji w zdrowym środowisku tak turystów jak i mieszkańców Gminy Prudnik. Ponadto projekt wdrażany będzie w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i nie przewiduje ingerencji w cenne zasoby środowiskowe.
3.      Wzmocnienie gospodarki Gminy Prudnik oraz tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze turystycznym poprzez:
-         powstanie nowych 26 stałych miejsc pracy z uwzględnieniem aspektu społecznego tj. potrzeb społeczności lokalnej pozostającej bez pracy oraz w konsekwencji podnoszenie kwalifikacji osób, które będą aplikować na nowo stworzone miejsca pracy.
-         spodziewane wystąpienie efektu synergii w odniesieniu do nowo stworzonych miejsc pracy szczególnie w kontekście danych Światowej Organizacji Turystyki wg których jedno stałe miejsce turystyczne generuje zatrudnienie dla 10 dodatkowych osób.
 
Ponadto miarą osiągnięcia zakładanych celów długoterminowych będą następujące niemierzalne efekty w postaci:
-         podwyższenia atrakcyjności przyrodniczej i kulturowej terenów objętych zasięgiem projektu,
-         poprawy stanu zdrowia turystów oraz społeczności lokalnej,
-         wydłużenia sezonu turystycznego oraz wydłużenie pobytu turystów w ośrodkach związanych z turystyką,
-         wzrostu zadowolenia turystów z nowych produktów turystycznych.
 
3.Opis działań.
W wyniku realizacji projektu zostaną wybudowane 2 nowe wieże widokowe
(w Prudniku i w Wieszczynie) o łącznej powierzchni 57,6 m2, dwa istniejące obiekty (dawny obiekt sztabowy byłej jednostki wojskowej w Prudniku oraz budynek dawnego prewentorium dziecięcego w Wieszczynie) zostaną przebudowane na potrzeby bazy hotelowej o powierzchni użytkowej 2664 m2.  Zagospodarowany zostanie również teren wokół tych obiektów o powierzchni 0,9506 ha. Zostanie zakupiony sprzęt/ wyposażenie obiektów w ilości 884 szt.
Ponadto zostanie przebudowanych 2,95 km szlaków turystycznych, oraz zostaną oznakowane i wytyczone nowe ścieżki wielofunkcyjne o łącznej długości 35,6 km.
 
Projekt zostanie zrealizowany w następujących etapach:
·        rok 2009 – oznakowane i wytyczone ścieżki wielofunkcyjne o łącznej długości
35,6 km, przebudowane szlaki turystyczne o łącznej długości 2,95 km, 2 wieże widokowe o powierzchni łącznej 57,6 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wież (0,0917 ha)
·        rok 2010 – obiekt hotelowy w Prudniku o powierzchni użytkowej 1700 m2 wraz
z zagospodarowaniem terenu o powierzchni 0.4015 ha,
·        rok 2011 – obiekt hotelowy w Wieszczynie o powierzchni użytkowej 964 m2 wraz
z zagospodarowaniem terenu o powierzchni 0,4574 ha.
 
4. Finansowanie projektu.
Wartość projektu wg złożonej fiszki projektowej i zawartej umowy na jego dofinansowanie wynosi 15 462 462,18  zł w tym:
1.       Koszty niekwalifikowane w kwocie 879 067,22 zł (100% udział środków własnych Gminy Prudnik) oraz
2.         Koszty kwalifikowane:
- objęte pomocą publiczną w kwocie 12 297 604.60 zł finansowane z : środki RPO WO 2007-2013 kwota 3 989 342.93 zł (tj 32,44%) + środki własne Gminy Prudnik kwota 8 308 261.67 zł (tj 67,56%).  
- nieobjęte pomocą publiczną w kwocie 2 285 790.36 zł finansowane z : środki RPO WO 2007-2013 kwota 1 665 884.01 zł (tj 72,88%) + środki własne Gminy Prudnik kwota 619 906.35 zł (tj 27,12%).  
Ostateczna wartość zadania oraz kwota dofinansowania ustalona zostanie w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.