• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Dziedzictwo przyrodnicze miast Prudnik i Bruntal nowym transgranicznym produktem turystycznym


Logo CZ_PL.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

1.Nazwa projektu:

"Dziedzictwo przyrodnicze miast Prudnik i Bruntal nowym transgranicznym produktem turystycznym" 

2.Projekt uzyskał dofinansowanie z:

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska w ramach działania

2.2 „Wspieranie rozwoju turystyki”

3.Tło projektu:

Miasta Prudnik oraz Bruntal (odległe jedynie o 60 km) łączy fakt posiadania bogatych walorów przyrodniczych i krajobrazowych stanowiących ogromny potencjał, który może być elementem stymulującym intensyfikację ruchu turystycznego oraz pozytywnie wpływać na poprawę atrakcyjności turystycznej pogranicza.

Istniejące w w/w miastach unikalne parki miejskie (zabytkowy park w Prudniku) poddane zostały w minionych dziesięcioleciach silnej destrukcji i niniejszy projekt zakłada wykorzystanie nadal istniejącego potencjału przyrodniczego i materialnego do stworzenia nowego produktu turystycznego.

Nowy produkt turystyczny łącząc elementy w postaci: rewaloryzowanych dwóch parków oraz zastosowanych w nich nowych form przestrzennych promujących i popularyzujących dziedzictwo kulturowe oraz atrakcje turystyczne drugiego partnera będzie wykorzystany również do realizacji wspólnych i komplementarnych działań realizowanych w Prudniku i Bruntalu z wykorzystaniem stworzonej w wyniku realizacji projektu bazy materialnej.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 

1.Rewaloryzację zabytkowego parku miejskiego w Prudniku.

 

2.Rewaloryzację parku miejskiego w Bruntalu.

 

3.Wykonanie nowych elementów przestrzennych (form rzeźbiarskich w Bruntalu oraz form plastycznych w Prudniku: stałej ściennej prezentacji Republiki Czeskiej oraz sekcji 5 bilbordów ze zmienianą raz w roku zawartością) na terenie zrewaloryzowanych parków, które stanowić będą narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego oraz atrakcji turystycznych znajdujących się po drugiej stronie granicy.

 

4.Cel projektu: 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego, poprawa atrakcyjności turystycznej miast Prudnik i Bruntal poprzez stworzenie nowego wspólnego, transgranicznego produktu turystycznego opartego na zrównoważonym wykorzystaniu istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych miast Prudnik oraz Bruntal i nowych form przestrzennych promujących i popularyzujących atrakcje turystyczne drugiego partnera.

 

5.Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe projektu niniejszego projektu to:

1.Ochrona unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych miast Prudnika i Bruntal (parków miejskich) i wykorzystanie ich do aktywizacji gospodarczej (branży turystycznej) w/w dwóch miast.

2.Rozszerzenie oferty turystycznej w/w dwóch miast poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego opartego na wykorzystaniu istniejących walorów przyrodniczych i nowych form przestrzennych zainstalowanych w zrewaloryzowanych parkach miejskich.

 

6.Opis działań:

Gmina Prudnik jako partner wiodący oraz miasto Brutal jako partner realizować będą następującą sekwencję działań w ramach projektu:

1.Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Prudniku oraz parku miejskiego w Bruntalu.

2.Wykonanie nowych form przestrzennych służących promocji dziedzictwa kulturowego oraz atrakcji turystycznych strony czeskiej w prudnickim parku oraz dziedzictwa kulturowego oraz atrakcji turystycznych strony polskiej w parku miejskim w Bruntalu.

3.Promocja projektu w trakcie oraz po jego realizacji.

4.Realizacja uzgodnionego rocznego kalendarza imprez.

 

 Wspólny kalendarz imprez będzie uzgadniany corocznie w miesiącu październiku na cały rok przyszły (począwszy od października 2011).

 Zaplanowane we wspólnym kalendarzu imprez, działania organizowane będą przez powołaną wspólną Radę Programową w skład której weszli przedstawiciele miast Prudnik oraz Bruntal.

 

7.Adresaci (odbiorcy) projektu:

 Grupami docelowymi (bezpośrednimi beneficjentami) niniejszego projektu będą:
-turyści zamieszkujący obszar pogranicza polsko-czeskiego,
-turyści spoza obszaru pogranicza polsko-czeskiego odwiedzający miasta Prudnik oraz Bruntal poznający ofertę turystyczną oraz dziedzictwo kulturowe drugiego partnera,
-dzieci oraz młodzież poznająca wspólne dziedzictwo kulturowe miast Prudnik oraz Bruntal,
-społeczności lokalne miast Prudnik oraz Bruntal uczestniczące w organizowanych na terenie zrewaloryzowanych parków wspólnych przedsięwzięciach (amatorskie zespoły muzyczne, artyści, turyści piesi, rowerowi, zespoły sportowe).
 

8.Finansowanie projektu:

Projekt zakłada jego wspólne finansowanie:

  • udział Gminy Prudnik (wg wartości kosztorysowej) wynosi 72,92% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu tj 1 570 946,74 euro i Gmina Prudnik otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 335 304,70 euro (tj 85% wartości kosztorysowej),
  • natomiast udział Miasta Bruntal (również wg wartości kosztorysowej) wynosi 27,08% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu tj 583 501,00 euro i miasto Bruntal otrzymało dofinansowanie w wysokości 525 150,00 euro (tj 90% wartości kosztorysowej).

 9.Okres realizacji projektu:  do listopada 2010.