• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

II etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - ulice: Plac Zamkowy, K. Jadwigi, Damrota

ZPORR.jpeg eu2.gif

 

"II etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - ulice: Plac Zamkowy, K. Jadwigi, Damrota"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu 3 - Rozwój lokalny
(z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa)
 

 

Nr projektu:
Projekt nr Z/2.16/III/3.3.1/1/05
 
Nr umowy o dofinansowanie:
Umowa nr Z/2.16/III/3.3.1/1/05/U/58/06
 
 

 

Wartość projektu wynosi 2 613 898,41 zł

 

w tym:
- środki Unii Eeuropejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 1 178 345,39 zł (45,08%)
- budżet państwa 261 389,83 zł. (10%)
- budżet Gminay Prudnik 1 174 163,19 zł. (44,92%)

 

Okres realizacji projektu:

 

- rozpoczęcie realizacji 03 sierpnia 2006r.
- zakończenie rzeczowe realizacji 07 grudnia 2007r.
 

 

    Przedmiotem inwestycji jest modernizacja nawierzchni jezdni i chodników trzech ulic: Królowej Jadwigi, Plac Zamkowy i Damrota zlokalizowanych w centrum miasta.
 Prace remontowe mają na celu zmodernizowanie aktualnego stanu nawierzchni jezdni i chodników opisywanych ulic.
Planowane prace remontowe opisywanych ulic wpłyną na komfort jazdy poruszających się po nich pojazdów w wyniku wyeliminowania nierówności i załomów. Dodatkowo, podczas robót ziemnych będzie można wymienić uszkodzone lub stare elementy infrastruktury podziemnej. Innym czynnikiem przemawiającym na korzyść planowanego remontu jest estetyczne zgranie kompleksu trzech omawianych ulic z wyremontowanymi w 2002 r ulicami Rynek i Zamkową. Po remoncie wszystkie te drogi stworzą architektoniczną całość.

Jednym z elementów dekoracyjnych nawiązującym do architektury XIX w są latarnie uliczne. Proponuje się zainstalowanie takich samych latarni jakie zainstalowano na Rynku i ul. Zamkowej podczas prac remontowych w 2002 r. Przede wszystkim pozwoli to na stworzenie niepowtarzalnego klimatu remontowanej ulicy nawiązującego do początku minionego stulecia, oraz będzie to nawiązanie do wyżej wymienionych rozwiązań. Proponowane lampy oznaczone są w katalogach sygnaturą „typ D-6A/1-5 (numeracja alternatywna do ilości opraw i pastorałów – Artmetal Łapino Górne wg opracowania oświetlenia ulicy) z pastorałem”, który wraz z cokołem jest najbardziej charakterystycznym elementem masztu latarni. Innym elementem dekoracyjnym jaki należy zainstalować są kraty ze stali nierdzewnej nad otworami oświetleniowymi okien piwnicznych. Kraty te pełnią dwojakiego rodzaju funkcje. Oprócz funkcji dekoracyjnej zabezpieczają przechodniów przed nieszczęśliwymi wypadkami. Kraty te należy zamocować na zawiasach, żeby uniemożliwić ich kradzież, oraz żeby możliwe było dojście do otworów oświetleniowych w celu ich oczyszczenia.  
Poza tym prace remontowe mają na celu poprawę stanu środowiska w wyniku polepszenia odbioru wód opadowych do kanalizacji poprzez nadanie odpowiednich spadków, wykonanie cieków przykrawężnikowych oraz zamontowanie całkiem nowych wpustów
z osadnikami, wymaganych separatorów i studni rewizyjnych. Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodników zostaną odprowadzone od kanalizacji deszczowej za pomocą odpowiednich spadków i urządzeń. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2% natomiast chodników 3% tylko na wjazdach do posesji zastosowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartości 1,5%.
Projekt uwzględnia interesy osób niepełnosprawnych, umożliwiając im poprzez zastosowane rozwiązania techniczne sprawniejsze poruszanie się po modernizowanych ulicach.
W celu zastosowania strategii minimalno-kosztowej przyjęto założenie aby maksymalnie wykorzystać materiały z odzysku, dodatkowym elementem jest tutaj kontekst ekologiczny polegający na minimalnym generowaniu odpadów.

 

ul. Królowej Jadwigi


Parametry techniczne remontowanej ulicy:
 Prędkość projektowa: 50 km/h
 Układ jezdny: 1x2 pasy + obustronny chodnik
 Szerokość pasa ruchu: 3,00 m
Parametry powierzchniowe projektowanej ul. Królowej Jadwigi:
 długość:  270,13 m
 powierzchnia jezdni 1620,80 m2
 powierzchnia chodników z wjazdami na posesję:  1490,80 m2
w tym wjazdy na posesję:    64,02 m2
 zatoka parkingowa:   192,92 m2
 powierzchnia opracowania:     3304,52 m2

28.11.2006

100_2024.jpeg 100_2028.jpeg

05.01.2007

HPIM6129.jpeg HPIM6130.jpeg HPIM6131.jpeg

HPIM6132.jpeg

listopad 2007

P1000167.jpeg

P1000180.jpeg P1000182.jpeg P1000183.jpeg

W związku z tym, iż opisywana ulica przebiega w zabytkowej części miasta oraz znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ulic wyremontowanych w 2002r. zaproponowano jako nawierzchnię kostkę kamienną w kolorze szarym o wymiarach 15x17 cm (starobruk) ułożoną na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm. Spoiny między kostkami będą wypełnione zaprawą cementowo – piaskową. Jako podbudowę pod jezdnię przyjęto dwie warstwy tłucznia kamiennego lub kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm każda. Warstwa dolna podbudowy została dodatkowo wzmocniona geowłókniną. Pod podbudową zaprojektowano warstwę odcinającą z piasku gr. 10 cm. Przekrój warstw przez jezdnię wygląda następująco:
 kostka kamienna (starobruk) spoinowana zaprawą piaskowo – cementową: 15 cm
 podsypka cementowo – piaskowa: 5 - 10 cm
 podbudowa z tłucznia kamiennego lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
 podbudowa z tłucznia kamiennego lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w osłonie geowłókniny: 15 cm
 warstwa odcinająca z piasku: 10 cm
Chodniki od jezdni zostały oddzielone przy pomocy krawężników kamiennych
o wymiarach 15 x 30 cm (typ A), ułożonych na ławie betonowej z betonu klasy B-15. Ławy betonowe ułożone zostaną na podsypce z piasku o grubości 3 cm. Krawężnik wystaje ponad powierzchnię jezdni 12 cm, natomiast w obrębie przejść dla pieszych i wjazdów na posesję 2 cm. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej kwadratowej o wymiarach
20x20 cm i grubości 6 cm ułożonej w tzw. wzór karo. Kostka betonowa ułożona zostanie na podsypce piaskowej gr. 3 cm oraz na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.  Pod podbudową projektuje się warstwę odcinającą z piasku o grubości 5 cm.  Dodatkowo w nawierzchni chodnika przewidziano przy krawężniku pas z kostki bazaltowej koloru czarnego o szerokości 20 cm.
Innym elementem ozdobnym i zapobiegającym nadmiernemu przycinaniu kostki betonowej nawierzchni chodnika są kliny wykonane również z czarnej kostki bazaltowej lub granitowej o wymiarach 5x5 cm zlokalizowane na łukach kołowych chodników. 
Powierzchnie nawierzchni chodnika przylegające bezpośrednio do budynków i nie dające się wypełnić kostką betonową zostaną uzupełnione drobną kostką bazaltową z odzysku lub nową granitową o wymiarach 55 cm.  Przekrój warstw przez chodnik wygląda następująco:
 kostka betonowa:  8 cm
 podsypka piaskowa: 3 cm
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 10 cm
 warstwa odcinająca: 5 cm
Powierzchnia wjazdów na posesję zostanie wykonana z kwadratowej kostki betonowej
o grubości 8 cm ułożonej we wzór „Caro”. Pod kostką projektuje się warstwę podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Pod podbudową projektuje się warstwę odcinającą z piasku o grubości 5 cm.  Powierzchnia wjazdu będzie również ozdobiona pasem z czarnej kostki bazaltowej biegnącej wzdłuż krawężnika. Przekrój warstw przez wjazd wygląda następująco:
 kostka betonowa:  8 cm
 podsypka piaskowa: 5 cm
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 10 cm
 warstwa odcinająca: 5 cm
Na ulicy Królowej Jadwigi zaprojektowano zatokę parkingową równoległą do osi jezdni
o szerokości miejsc parkingowych 2,5 m. Nawierzchnia zatoki zostanie wykonana z kostki betonowej grubości 8 cm typu Nostalit ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5-10 cm. Spoiny między kostkami należy wypełnić zaprawą cementowo – piaskową. Miejsca parkingowe o długości 5 m każde zostaną wyróżnione za pomocą pasów z kostki bazaltowej
o wymiarach 5x5 cm. Szerokość takiego pasa proponuje się przyjąć równą 10 cm. Kostka ułożona zostanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Jako podbudowę przyjęto dwie warstwy tłucznia kamiennego lub kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości  15 cm. Warstwa dolna podbudowy została dodatkowo wzmocniona geowłókniną. Pod podbudową zaprojektowano warstwę odcinającą z piasku gr. 10 cm. Przekrój warstw przez zatokę wygląda tak:
 kostka betonowa typu Nostalit : 8 cm
 podsypka cementowo – piaskowa: 5-10 cm
 podbudowa z tłucznia kamiennego lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 15 cm
 podbudowa z tłucznia kamiennego lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w osłonie z geowłókniny: 15 cm
 warstwa odcinająca z piasku: 10 cm

Fragment chodnika dla pieszych przebiegający przy budynkach garażowych znajdujących się przy wjeździe na ulicę Królowej Jadwigi od strony Placu Zamkowego powinien być wyraźnie wyniesiony nad powierzchnię jezdni na wysokość 10 cm i obustronnie obudowany krawężnikami kamiennymi 15x30 cm. Należy jednak pamiętać o tym, żeby w chodniku wykonać dwa wjazdy do garażu  i wynieść je nad powierzchnię jezdni na 2 cm. Plac przed garażami wyłożony zostanie kostką betonową. Chodniki, które od strony zewnętrznej nie są ograniczone budynkami, a elementami zieleni miejskiej należy odgrodzić od nich obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30 cm.
Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodników zostaną odprowadzone od kanalizacji deszczowej za pomocą odpowiednich spadków i urządzeń. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2% natomiast chodników 3% tylko na wjazdach do posesji zastosowano spadek poprzeczny
w kierunku jezdni o wartości 1,5%. Woda kierowana jest do cieku przykrawężnikowego wykonanego z kostki kamiennej, a  stamtąd do wpustu ulicznego z żeliwna kratą boczną oraz osadnikiem. Zaprojektowano wpusty krawężnikowo – jezdniowe klasy C250. Jedynie w obrębie zatoki parkingowej i przy budynkach garażowych przy wjeździe na ulicę Królowej Jadwigi zastosowano wpusty muldowe. Każdy zaprojektowany wpust uliczny należy zasyfonować. Powodem tego jest odbiór wód deszczowych przez kanalizacją ogólnospławną. Nowoprojektowane wpusty połączone są za pomocą rur betonowych typu Wipro średnicy f200
z nowoprojektowanymi studniami kanalizacyjnymi o średnicy f1000 z włazami żeliwnymi klasy D 400 ustawionymi na istniejącym kolektorze kanalizacji ogólnospławnej o średnicy f400
i f300. Wody opadowe z zatoki parkingowej zanim trafią do kanalizacji ogólnospławnej systemem przykanalików z rur typu Wipro o średnicy f300 doprowadzone zostaną do piaskownika typu OS-B-5 w postaci studni betonowej o średnicy f1000 i wysokości 2 m.
Z piaskownika przykanalikiem woda odpadowa zostanie odprowadzona do separatora koalescencyjnego typu BS-P-10, gdzie zostanie oczyszczona z zanieczyszczeń ropopochodnych. Dopiero z separatora woda wpływać będzie do kanalizacji ogólnospławnej.
Infrastruktura telekomunikacyjna
 W ramach opracowania projektowego planuje się przeniesienie fragmentu o długości 125,52 m istniejącej linii telekomunikacyjnej z obrębu nowoprojektowanej zatoki parkingowej
w obręb chodnika. Przeniesiony fragment kabla zostanie poprowadzony w rurach osłonowych typu DVR 110. Fragmenty kabla pozostawionego bez zmian zostaną jedynie zabezpieczone
w obrębie wjazdów na posesje i bezpośrednio pod jezdnią rurami dwudzielnymi typu PS-160. Dodatkowo wystąpiła konieczność zainstalowania nowych studni telekomunikacyjnych
w obrębie chodnika. Ma to związek z przeniesieniem fragmentu kabla. Jako nowe studnie zaprojektowano studnie prefabrykowane, dwuelementowe SKO-1P. Studnie nie wymieniane podlegają jedynie regulacji.
Ciepłociąg
Na podstawie pisemnego uzgodnienia z Zakładem Energetyki Cieplnej Prudnik
w projekcie uwzględniono wymianę fragmentu ciepłociągu znajdującego się w obrębie ulicy Królowej Jadwigi na rury preizolowane w płaszczu ochronnym z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości HDPE. Szacowana długość wymienianych rur wynosi 129,25 m.
Wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
 W obrębie ulicy Królowej Jadwigi zostały już wymienione elementy infrastruktury wodociągowej. Dodatkowo przewiduje się zasyfonowanie montowanych wpustów ulicznych, oraz wymianę zniszczonej armatury ulicznej. Zastosowano rury PVC o takich samych średnicach jak na istniejących odcinkach rurociągów.
Zakres robót:
 sieć wodociągowa - f110 – 310m,
 przyłącza kanalizacji sanitarnej (23szt) - f160 –140m.
 przyłącza kanalizacji deszczowej (22szt) - 160 – 190m.
Uzbrojenie elektroenergetyczne
 W ramach prac modernizacyjnych nie planuje się przemieszczenia lub wymiany istniejących kabli eNN i eWN. Na podstawie uzgodnienia z Zakładem Energetycznym zabezpieczono jedynie przejścia kabli pod wjazdami na posesję i pod jezdnią. Jako rury osłonowe przyjęto rury dwudzielne typu PS-160.

ul. Plac Zamkowy


Parametry techniczne remontowanej ulicy:
 Prędkość projektowa: 40 km/h
 Układ jezdny: 1x2 pasy + obustronny chodnik + parking
 Szerokość pasa ruchu: min. 3,00 m
Parametry powierzchniowe Placu Zamkowego:
 długość: 47,46 m
 powierzchnia jezdni:  542,14 m2
 powierzchnia chodników z wjazdami na posesję:    154,30 m2
w tym wjazdy na posesję:   17,50 m2
 powierzchnia parkingu:  231,20 m2
 powierzchnia opracowania   927,64 m2

05.01.2007

Zaproponowano jako nawierzchnię kostkę kamienną (z odzysku, a w razie niewystarczającej ilości materiału z odzysku, nową) w kolorze szarym o wymiarach 15x17 cm ułożoną na podsypce cementowo piaskowej gr. 5-10 cm. Spoiny między kostkami należy wypełnić zaprawą cementowo – piaskową. Jako podbudowę pod jezdnię przyjęto dwie warstwy tłucznia kamiennego lub kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm każda. Warstwa dolna podbudowy została dodatkowo wzmocniona geowłókniną. Pod podbudową zaprojektowano warstwę odcinającą z piasku gr. 10 cm. Przekrój warstw przez jezdnię wygląda następująco:
 kostka kamienna spoinowana zaprawą piaskowo – cementową: 15 cm
 podsypka cementowo – piaskowa: 5-10 cm
 podbudowa z tłucznia kamiennego lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 15 cm
 podbudowa z tłucznia kamiennego lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w osłonie z geowłókniny: 15 cm
 warstwa odcinająca z piasku: 10 cm
Chodniki od jezdni zostały oddzielone przy pomocy krawężników kamiennych
o wymiarach 15 x 30 cm (typ A) ułożonych na ławie betonowej z betonu klasy B-15. Na całym odcinku remontowanej ulicy należy zastosować krawężniki nowe. Krawężniki powinny wystawać ponad powierzchnię nawierzchni jezdni 12 cm. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej kwadratowej o wymiarach 20x20 cm i grubości 6 cm, ułożonej
w tzw. wzór karo. Kostka betonowa ułożona zostanie na podsypce piaskowej gr. 3 cm oraz na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.  Pod podbudową projektuje się warstwę odcinającą z piasku o grubości 5 cm.  Dodatkowo w nawierzchni chodnika przewidziano przy krawężniku pas z kostki bazaltowej lub granitowej koloru czarnego szerokości 20 cm. Innym elementem ozdobnym i zapobiegającym nadmiernemu przycinaniu kostki betonowej nawierzchni chodnika są kliny wykonane również z czarnej kostki bazaltowej lub granitowej o wymiarach 5x5 cm zlokalizowane na łukach kołowych chodników. 
Powierzchnie nawierzchni chodnika przylegające bezpośrednio do budynków i nie dające się wypełnić kostką betonową zostaną uzupełnione drobną kostką bazaltową z odzysku lub nową granitową o wymiarach 5x5 cm.  Przekrój warstw przez chodnik wygląda następująco:
 kostka betonowa:  8 cm
 podsypka piaskowa: 3 cm
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 10 cm
 warstwa odcinająca: 5 cm
Powierzchnia wjazdów na posesję zostanie wykonana z kwadratowej kostki betonowej
o grubości 8 cm ułożonej we wzór „Caro”. Pod kostką projektuje się warstwę podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Pod podbudową projektuje się warstwę odcinającą z piasku o grubości 5 cm. Powierzchnia wjazdu będzie również ozdobiona pasem z czarnej kostki bazaltowej biegnącej wzdłuż krawężnika. Przekrój warstw przez wjazd wygląda następująco:
 kostka betonowa:  8 cm
 podsypka piaskowa: 5 cm
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 10 cm
 warstwa odcinająca: 5 cm
Na Placu Zamkowym planuje się parking dla 11 samochodów, w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia parkingowa jest identyczna z powierzchnią jezdni.
Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodników zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej za pomocą odpowiednich spadków nawierzchni jezdni i chodników i urządzeń odwadniających. Spadek poprzeczny jezdni i chodników wynosi 2,0%, tylko na wjazdach do posesji zastosowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartości 1,5%. Woda kierowana jest do cieku przykrawężnikowego wykonanego z kostki kamiennej, a stamtąd do wpustu ulicznego z żeliwna kratą oraz osadnikiem. Zaprojektowano wpusty krawężnikowo – jezdniowe klasy C250. Każdy zaprojektowany wpust uliczny należy zasyfonować. Powodem tego jest odbiór wód deszczowych przez kanalizacją ogólnospławną. Nowoprojektowane wpusty połączone są za pomocą rur betonowych typu Wipro średnicy f200 z nowoprojektowanymi studniami kanalizacyjnymi o średnicy f1000 z włazami żeliwnymi klasy D 400 ustawionymi na istniejącym kolektorze kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 200.
Na terenie Placu Zamkowego projektuje się parking dla samochodów osobowych mogący pomieścić 11 pojazdów w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Wykorzystując istniejące pochylenie terenu wody opadowe z powierzchni parkingu odprowadzone zostaną do nowoprojektowanego cieku muldowego wykonanego z kostki granitowej 5x5 cm o szerokości 40 cm. Woda deszczowa płynąca ciekiem odebrana zostanie przez wpust muldowy i przekazana do piaskownika i separatora, a  stamtąd do kanalizacji. Ciek należy wykonać w postaci muldy
o zagłębieniu 5 cm.

ul. Damrota


Parametry techniczne remontowanej ulicy:
 Prędkość projektowa: 40 km/h
 Układ jezdny:1x 2 pasy + obustronny chodnik
 Szerokość pasa ruchu: 3,00 m
Parametry powierzchniowe ul. Damrota:
 długość:    148,73 m
 powierzchnia jezdni: 1022,25 m2
 powierzchnia chodników z wjazdami na posesję:    618,80 m2
w tym wjazdy na posesję:   24,02 m2
 powierzchnia opracowania 1641,05 m2

28.11.2006

  100_2019.jpeg 100_2018.jpeg 100_2023.jpeg

05.01.2007

HPIM6113.jpeg HPIM6116.jpeg HPIM6118.jpeg

HPIM6119.jpeg

HPIM6124.jpeg HPIM6122.jpeg

 listopad 2007

P1000166.jpeg P1000169.jpeg P1000170.jpeg

P1000173.jpeg

Zaproponowano jako nawierzchnię kostkę kamienną w kolorze szarym o wymiarach 10x10 cm (starobruk) ułożoną na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5-10 cm. Spoiny między kostkami należy wypełnić zaprawą cementowo – piaskową. Jako podbudowę pod jezdnię przyjęto dwie warstwy tłucznia kamiennego lub kruszywa stabilizowanego mechanicznie
o grubości 15 cm każda. Warstwa dolna podbudowy została dodatkowo wzmocniona geowłókniną. Pod podbudową zaprojektowano warstwę odcinającą z piasku gr. 10 cm. Przekrój warstw przez jezdnię wygląda następująco:
 kostka kamienna (starobruk) spoinowana zaprawą piaskowo – cementową: 10 cm
 podsypka cementowo – piaskowa: 5 - 10 cm
 podbudowa z tłucznia kamiennego lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
 podbudowa z tłucznia kamiennego lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w osłonie geowłókniny: 15 cm
 warstwa odcinająca z piasku: 10 cm
Chodniki od jezdni zostały oddzielone przy pomocy krawężników kamiennych
o wymiarach 15 x 30 cm (typ A) ułożonych na ławie betonowej z betonu klasy B-15. Na całym odcinku remontowanej ulicy należy zastosować krawężniki nowe. Krawężniki powinny wystawać ponad powierzchnię nawierzchni jezdni 12 cm. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej kwadratowej o wymiarach 20x20 cm i grubości 6 cm, ułożonej
w tzw. wzór karo. Kostka betonowa ułożona zostanie na podsypce piaskowej gr. 3 cm oraz na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.  Pod podbudową projektuje się warstwę odcinającą z piasku o grubości 5 cm.  Dodatkowo w nawierzchni chodnika przewidziano przy krawężniku pas z kostki bazaltowej lub granitowej koloru czarnego szerokości 20 cm. Innym elementem ozdobnym i zapobiegającym nadmiernemu przycinaniu kostki betonowej nawierzchni chodnika są kliny wykonane również z czarnej kostki bazaltowej lub granitowej o wymiarach 5x5 cm zlokalizowane na łukach kołowych chodników. 
Powierzchnie nawierzchni chodnika przylegające bezpośrednio do budynków i nie dające się wypełnić kostką betonową zostaną uzupełnione drobną kostką bazaltową z odzysku lub nową granitową o wymiarach 5x5 cm.  Przekrój warstw przez chodnik wygląda następująco:
 kostka betonowa:  8 cm
 podsypka piaskowa: 3 cm
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 10 cm
 warstwa odcinająca: 5 cm
Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodników zostaną odprowadzone od kanalizacji deszczowej za pomocą odpowiednich spadków i urządzeń. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2% natomiast chodników 3% tylko na wjazdach do posesji zastosowano spadek poprzeczny
w kierunku jezdni o wartości 1,5%. Woda kierowana jest do cieku przykrawężnikowego wykonanego z kostki kamiennej, a  stamtąd do wpustu ulicznego z żeliwna kratą oraz osadnikiem. Zaprojektowano wpusty krawężnikowo – jezdniowe klasy C250. Każdy zaprojektowany wpust uliczny należy zasyfonować. Powodem tego jest odbiór wód deszczowych przez kanalizacją ogólnospławną. Nowoprojektowane wpusty połączone są za pomocą rur betonowych typu Wipro średnicy f200 z nowoprojektowanymi studniami kanalizacyjnymi o średnicy 1000 z włazami żeliwnymi klasy D 400 ustawionymi na istniejącym kolektorze kanalizacji ogólnospławnej o średnicy f400 i f450.
Infrastruktura telekomunikacyjna
 W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje się zmiany układu kabli telekomunikacyjnych. W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowano jedynie trzy studnie telekomunikacyjne, których położenie należy wyregulować zgodnie z parametrami nowoprojektowanej niwelety jezdni i chodników.
Wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
W obrębie ulicy Damrota przewidziano wymianę wpustów ulicznych łącznie
z przykanalikami. Dodatkowo przewidziano wymianę wszystkich włazów do studni rewizyjnych. Zastosowano rury PVC o takich samych średnicach jak na istniejących odcinkach rurociągów. 
Zakres robót:
 sieć wodociągowa - f110 – 165m,
 przyłącza wodociągowe (13szt.) - f50 – 66m, f90 – 18m,
 przyłącza kanalizacji sanitarnej (13szt) - f160 – 68m.
 przyłącza kanalizacji deszczowej (17szt) - f160 – 127m.
Uzbrojenie elektroenergetyczne
 W ramach prac modernizacyjnych nie planuje się przemieszczenia lub wymiany istniejących kabli eNN i eWN. Na podstawie uzgodnienia pisemnego z Zakładem Energetycznym zabezpieczono jedynie przejścia kabli pod wjazdami na posesję i pod jezdnią. Jako rury osłonowe przyjęto rury dwudzielne typu PS-160.

grudzień 2007

P1000164.jpeg

http://www.zporr.gov.pl
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
http://www.europa.eu.int
http://www.europa.delpol.pl