• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku -23 czerwca 2022 r.

23 czerwca 2022 r. o godz. 10:00

 w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miejskiej w Prudniku

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2021

1) Przedstawienie raportu o stanie Gminy Prudnik za rok 2021 przez Burmistrza Prudnika (druk nr 1120) - materiał dostarczony radnym w terminie wcześniejszym

2) Debata nad raportem

3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania (druk nr 1121)

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania:

1) Przedstawienie przez Burmistrza Prudnika sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2021 rok oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok -sprawozdanie przekazane Radnym w miesiącu marcu 2022 r. (druk nr 1122)

2) Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2021 r. (druk nr 1123)

3) Dyskusja na temat sprawozdania

4) Przedstawienie przez Burmistrza Prudnika sprawozdania finansowego Gminy Prudnik za 2021 rok (druk nr 1124)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok (druk nr 1125)

7. Absolutorium dla Burmistrza Prudnika za 2021 rok:

1) Przedstawienie przez Przewodniczego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji Rewizyjnej
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika (druk nr 1126)

2) Przedstawienie przez Przewodniczą Rady uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu gminy za 2021 rok (druk nr 1127)

3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu gminy Prudnik za 2021 rok (druk nr 1128)

8. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok (druk nr 1129)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022-2025 (druk nr 1130)

9. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 1131)

2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienie nieruchomości (druk nr 1132)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienie nieruchomości (druk nr 1133)

4) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 1134)

5) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 1135)

6) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 1136)

7) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (druk nr 1137)

8) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (druk nr 1138)

9) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 1139)

10) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 1140)

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 1141)

2) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Prudnik zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 1142)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Senior + oraz określenia zasad uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez placówkę "Senior+" (druk nr 1143)

4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - projekt uchwały zostanie dostarczony radnym po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.