• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

LXII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku -26 maja 2022 r.

26 maja 2022 r. o godz. 11:00

odbędzie się 

LXII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

 

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z LXI sesji.

2. Pisemna informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

5. Stan bezrobocia na terenie Gminy Prudnik, analiza lokalnego rynku pracy (druk nr 1106)

6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 (druk nr 1107)

7. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu (druk nr 1108)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok (druk nr 1109)

8. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 1110)

2) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 1111)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 1112)

4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wynajęcia nieruchomości (druk nr 1113)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1114)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1115)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1116)

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzanie naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, co do którego mogą być stosowane dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa, w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (druk nr 1117)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik (druk nr 1118)

3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2022 (druk nr 1119)

4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - projekt uchwały zostanie dostarczony radnym po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

10. Interpelacje i wnioski radnych.

11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.