• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

LX Sesja Rady Miejskiej w Prudniku -31 marca 2022 r.

31 marca 2022 r. o godz. 10:00

odbędzie się 

LX Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

 

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne.

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z LVIII sesji.

3) Przyjęcie protokołu z LIX sesji.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej za 2021 r. jednostek podległych gminie:

1) Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej za 2021 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku (druk nr 1051)

2) Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej za 2021 r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny dla Gmin Prudnik (druk nr 1052 i 1052a)

3) Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku (druk nr 1053)

4) Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej Agencji Sportu i Promocji w Prudniku (druk nr 1054)

4. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok (druk nr 1055)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022-2025 (druk nr 1056)

5. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 1057)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 1058)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 1059)

4) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 1060)

5) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 1061)

6) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 1062)

7) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (druk nr 1063)

8) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (druk nr 1064)

9) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (druk nr 1065)

10) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (druk nr 1066)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1067)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1068)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1069)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1070)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 1071)

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Prudnik na rok 2022 (druk nr 1072)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. Zadań własnych Gminy Prudnik (druk nr 1073)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (druk nr 1074)

4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik (druk nr 1075)

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.