• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Konsultacje społeczne w sprawie budowy obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41

 

Wczoraj (23.03.2022r.) w Prudnickim Ośrodku Kultury odbyły się konsultacje społeczne w sprawie
„Opracowanie dokumentacji projektowej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe
z elementami Koncepcji Programowej
dla zadania Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41”.
Zadanie to będzie realizowane w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 

Prowadzone spotkania informacyjne mają na celu zapoznanie lokalnej ludności z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz poznanie informacji od społeczności, w szczególności do zaproponowanego sposobu przeprowadzenia nowoprojektowanej drogi, wzajemnego skomunikowania  przyległych terenów oraz nieruchomości sąsiadujących z obwodnicą.

 

 

Mosty Katowice Sp. z o.o.
działając w imieniu Inwestora:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
działający przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
informuje, że w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla etapu STEŚ-R
(Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) dla zadania
Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41.
W ramach planowanych działań informacyjnych na stronie internetowej www.dk41-prudnik.pl
zamieszczono materiały informacyjne dotyczące planowanej inwestycji dla drogi DK41.
W ramach udostępnionych materiałów znajduje się wzór wniosku dotyczący uwag, propozycji spostrzeżeń i opinii
w sprawie planowanej budowy obwodnicy Prudnik.
Przesłane wnioski zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.
Wypełnione wnioski należy przesłać do dnia 06.04.2022r.
na adres: Mosty Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-555 Katowice lub na adres mailowy:

 

Przebieg procesu Spotkań Informacyjnych:
1. Przedstawienie przebiegu wariantów obwodnicy: dnia 09.03.2022r. na stronie www.dk41-prudnik.pl w formie ulotki, planu orientacyjnego wariantów.
2. Spotkanie informacyjne z mieszkańcami: dnia 23.03.2022r.
3. Zebranie opinii w ramach Spotkań Informacyjnych: od dnia 23.03.2022 r. do 06.04.2022r.
4. Opracowanie Raportu ze Spotkań Informacyjnych: od 07.04.2022r. do 21.04.2022r.
5. Publikacja Raportu ze Spotkań Informacyjnych: dnia 22.04.2022r.

Głównym celem omawianego przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Prudnika. Planowana budowa usprawni ruch na drodze krajowej nr 41 i na drogach przyległych oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na analizowanym terenie.

Przedsięwzięcie ma charakter ponadlokalny.

Najważniejszymi korzyściami tego przedsięwzięcia będzie:
- poprawa przepustowości i prędkości ruchu,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu,
- ograniczenie hałasu w terenie zabudowanym,
- zwiększenie prędkości i komfortu jazdy oraz zmniejszenie zużycia paliwa i ilości spalin,
- budowa nowoczesnej drogi spełniającej rygorystyczne standardy ochrony środowiska,
- wyprowadzenie ruchu ciężarowego z miasta Prudnika na kierunku z i do Granicy Państwa (przejście graniczne Trzebina – Vysoka)
- poprawa atrakcyjności terenów przyległych zachęcających potencjalnych inwestorów – wzrost rozwoju gospodarczego.

 

ETAPY PROCESU PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Etapy studialne:

- studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) – aktualne w opracowaniu, które kończy się wydaniem pierwszej decyzji administracyjnej, tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)

Na tym etapie wykonywane są prace przygotowawcze, polegające na opracowaniu STEŚ, które mają na celu szczegółową analizę kilku jednakowo możliwych do realizacji wariantów przebiegu nowego odcinka drogi i na podstawie wykonanej Analizie Wielokryterialnej wyłonienie wariantu najbardziej optymalnego, dla którego wnioskuje się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wyznaczającą korytarz środowiskowy przebiegu drogi.

- koncepcja programowa (KP)

Kolejne prace projektowe obejmują etap Koncepcji Programowej (KP) i mają na celu uszczegółowienie rozwiązań projektowych przyjętych na poprzednim etapie przygotowania inwestycji, dla konkretnego wariantu rekomendowanego dla uzyskania DŚU, zgodnie z posiadaną wiedzą, uzgodnieniami i wymaganiami. Proces projektowy jest bardzo złożony, skomplikowany i wymagający specjalistycznej wiedzy z zakresu szeroko pojętej inżynierii. Z tego powodu jest bardzo czasochłonny i kosztotwórczy. Należy zwrócić uwagę, że rozwiązania projektowe na etapie Koncepcji Programowej nie są rozwiązaniami ostatecznymi. Pozwalają natomiast na określenie rozwiązań projektowych w sposób dość szczegółowy, jak również stanowią podstawę do przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) niezbędnego do przygotowanie i realizacji inwestycji w systemie Projektuj i Buduj.

Etap projektu budowlanego i wykonawczego:

- projekt budowlany i wykonawczy (PB i PW), który kończy się wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Na tym etapie zostaną ustalone ostateczne rozwiązania, linie przyszłego pasa drogowego, które zostaną zatwierdzone przez Wojewodę Opolskiego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydaną na mocy tzw. specustawy drogowej.

Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę drogi zostaną ustalone w odrębnych postepowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Opolskiego, po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).

Konsultacje są prowadzone przez Mosty Katowice Sp. z o.o. oraz Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu.