• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 24 lutego 2022 r.

24 lutego  2022 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym

odbędzie się 

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne.

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

2. Pisemna informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2021 r. jednostek podległych gminie:

1) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2021 r. Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w tym:

a) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2021 r. Prudnickiego Ośrodka Kultury (druk nr 1009)

b) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku za 2021 rok (druk nr 1010)

c) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Kina "Diana"- obiektu Prudnickiego Ośrodka Kultury w Prudniku za 2020 rok (druk nr 1011)

2) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2022 r. Muzeum Ziemi Prudnickiej (druk nr 1012)

3) Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2021 r. Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania (druk nr 1013)

4. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok (druk nr 1014)

2) Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022-2025 (druk nr 1015)

5. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku (druk nr 1016)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 1017)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 1018)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 1018a)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 1019)

6) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku (druk nr 1020)

7) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku (druk nr 1021)

8) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku (druk nr 1022)

9) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku (druk nr 1023)

10) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku (druk nr 1024)

11) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku (druk nr 1025)

12) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku (druk nr 1026)

13) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku (druk nr 1027)

14) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę placu manewrowego przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku (druk nr 1028)

15) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Podgórnej w Prudniku (druk nr 1029)

16) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Podgórnej w Prudniku (druk nr 1030)

17) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Podgórnej w Prudniku (druk nr 1031)

18) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Podgórnej w Prudniku (druk nr 1032)

19) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Podgórnej w Prudniku (druk nr 1033)

20) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Podgórnej w Prudniku (druk nr 1034)

21) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Podgórnej w Prudniku (druk nr 1035)

22) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę placu manewrowego przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku (druk nr 1036)

23) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Prudniku (druk nr 1037)

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie lokalnego programu osłonowego "Wspieraj Seniora w Prudniku" (druk nr 1038)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 1039)

3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (druk nr 1040)

4) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik (druk nr 1041)

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prudnik w 2022 roku (druk nr 1042)

6) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr L /770/2018 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczania (druk nr 1043)

7) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej „Żłobka Nr 1 w Prudniku” oraz nadania jej statutu (druk nr 1044)

8) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej „Żłobka Nr 2 w Prudniku” oraz nadania jej statutu (druk nr 1045)

9) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Prudnik na lata 2021 – 2026 (druk nr 1046)

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Interpelacje i wnioski radnych.

9. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.