• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Informacja o działaniach burmistrza - styczeń 2022 r.

Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 18 grudnia 2021r. do 27 stycznia 2022r. Z ważniejszych spraw należy wymienić:

 

Informuję, że Wojewoda Opolski przekazał Gminie Prudnik 140 000 sztuk jednorazowych maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Prudnik. Organizacją dystrybucji maseczek zajmuje  się Urząd Miejski w Prudniku -Gminne Centrum Reagowania.

 

18 stycznia  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach, jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłosiła zaproszenie do przetargu ofertowego ograniczonego mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Prudniku działka Nr 2837/82 o powierzchni 1,61ha przy ulicy Przemysłowej. Jak wcześniej informowałem prowadzone są rozmowy z opolskim Tauronem na temat zaopatrzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w energię elektryczną. Ostatnie spotkanie odbyło się  19 stycznia w Opolu.  Ze względu na fakt, że oprócz przetargu na zbycie nieruchomości prowadzone są również rozmowy z innym inwestorem, zaopatrzenie tego terenu w energię elektryczną staje się priorytetem. Zdajemy sobie sprawę, że dla rozwiązania tego problemu nie obejdzie się bez wykonania inwestycji polegającej na budowie nowego przyłącza kablowego ze stacji GPZ przy ulicy Miłej. Przekazaliśmy sugerowaną przez gminę trasę przebiegu kabla od ulicy Miłej do ulicy Przemysłowej - uwzględniającą w większości tereny należące do Gminy Prudnik. Czekamy na odpowiedź TAURONA , która powinna zawierać warunki realizacji inwestycji, jej harmonogram oraz trasę, po której przebiegnie złącze.

 

W bieżącym tygodniu spotkałem się z inwestorem zajmującym się reaktywacją projektu farmy wiatrowej w Szybowicach. Przypomnę, że farma ta została ujęta w planie przestrzennego zagospodarowania wsi Szybowice, a także poprzedni inwestorzy pozyskali grunt, opracowali dokumentację i poczynili niezbędne uzgodnienia  dla jej realizacji. Po kilkuletniej przerwie według przedstawionych informacji zarówno sprawy własnościowe, jak i techniczne zostały zweryfikowane i potwierdzone, a rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na  przyszły rok.

 

Zarządzeniem Nr 1/2022 z 3 stycznia ustaliłem plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok, przekazując go do realizacji wydziałom Urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy.

 

20 grudnia, gościliśmy w Prudniku Telewizję Polską Program 2. Nasze miasto było „bohaterem” jednego z najpopularniejszych programów śniadaniowych w Polsce „Pytanie na śniadanie”. W czterech wejściach, przy okazji podawania prognozy pogody, pokazane zostały ciekawe miejsca w Prudniku. Tak więc redaktorzy „śniadaniówki” odwiedzili Klasztor Franciszkanów w Prudniku-Lesie, gdzie internowany był Kardynał Stefan Wyszyński. Tam też nagrane zostały utwory w wykonaniu wokalistki Młodzieżowego Studia Piosenki Prudnickiego Ośrodka Kultury. W kolejnym wejściach redaktorzy opisywali działania sportowe, których w Prudniku nie brakuje. Omówione zostały m.in. szlaki Nordic Walking i łucznictwo. Telewizja zawitała również do Muzeum Ziemi Prudnickiej.

 

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 w dniu 11 stycznia br. Gmina Prudnik złożyła dokumentacją konkursową aplikując tym samym o środki w ramach drugiego modułu „SENIOR+” w którym środki przeznaczone są na wsparcie funkcjonowania już istniejących placówek – w naszym przypadku Klubu Senior+ funkcjonującego od grudnia 2018 r. przy ul. Traugutta 10. Zgodnie z możliwościami programu, aplikacja Gminy Prudnik swoim zakresem rzeczowym obejmować będzie współfinansowanie głównie zadań mających na celu aktywizację beneficjentów tj. osób korzystających z usług oferowanych przez Klub Senior+ takich jak pokrycie kosztów: biletów wstępu do kina, teatru, przejazdy do placówek kulturalno- oświatowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych do zajęć artystycznych, plastycznych, opłaty za internet, opłaty za abonament RTV z tytułu użytkowania tychże urządzeń w siedzibie Klubu Senior +, opłaty za wywóz nieczystości stałych. Gmina Prudnik wnioskuje o dotację w wysokości 48 000,00 zł. stanowiącą maksymalną – dopuszczalną programem- wysokość dofinansowania całości kosztów będących przedmiotem projektu. Rozstrzygnięcie konkursu i podjęcie decyzji o wyborze zadań które otrzymają dofinansowanie spodziewane jest do końca m-ca marca br.  

 

W pierwszych dniach nowego roku Gmina Prudnik złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosek o udzielenie dotacji dotyczącej realizowanego przez Gminę  zadania pn „Montaż nowego kotła c.o. w WDK Piorunkowice”.  Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Piorunkowicach zaopatrywany był w ciepło w wyniku eksploatacji kotłowni węglowej zlokalizowanej w budynku. Eksploatowanym do chwili obecnej źródłem ciepła jest kocioł grzewczy wyprodukowany w roku 2015, który zasilany jest miałem węglowym. Stan istniejący charakteryzował się zużyciem opału o najniższej energetyczności (miału węglowego) w ilości 6,5 tony na rok oraz spadającą systematycznie z każdym rokiem sprawnością cieplną kotła, która powodowała zwiększenie ilości zużywanego paliwa, a tym samym zwiększenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.  Wobec powyższego faktu zrealizowane zadanie polegało na fizycznej likwidacji istniejącego kotła na miał opałowy oraz na zakupie i montażu nowoczesnego kotła piątej klasy na ekogroszek tj. paliwo charakteryzujące się znacznie lepszymi parametrami niż stosowany dotychczas miał węglowy. Nowy kocioł posiadać będzie nominalną moc 35 kW (wystarczającą do zabezpieczenia niezbędnego ciepła do funkcjonowania obiektu wiejskiego domu kultury) i cechować będzie się sezonową efektywnością energetyczną na poziomie 92%, szacowanym zużyciem opału na poziomie ok. 4 ton w skali roku oraz niskimi poziomami emisji tak pyłu jak i innych zanieczyszczeń. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w chwili obecnej weryfikuje wniosek Gminy Prudnik, zgodnie z którym Gmina Prudnik wnioskuje o dofinansowanie zadania pn „Montaż nowego kotła c.o. w WDK Piorunkowice” w kwocie 13 500,00 zł.  Decyzji w przedmiotowej sprawie spodziewamy się w miesiącu lutym br. Jak już wcześniej podkreślaliśmy podobny tryb postepowania tj. aplikowanie o dotacje ze środków WFOSiGW będzie wdrażany przy kolejnych planowanych w przyszłości zadaniach związanych z wymianą istniejących źródeł ciepła w obiektach będących własnością Gminy Prudnik. Przypominam że w miesiącu listopadzie 2021 r.  Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu po rozpatrzeniu i weryfikacji wniosku Gminy Prudnik podjął uchwałę, zgodnie z którą Gmina Prudnik otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Szybowicach” w kwocie 48 300,00 zł.

 

W dniu 24 stycznia br Gmina Prudnik złożyła do biura Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w Kietrzu wniosek pn. ,,Sami Swoi" - wakacyjne, plenerowe prezentacje filmowe”, który ubiegać będzie się o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ,,Sami Swoi" - wakacyjne, plenerowe prezentacje filmowe - to propozycja operacji polegającej na organizacji w roku bieżącym wakacyjnego, ogólnodostępnego kina plenerowego, pierwszego tego typu wydarzenia kulturalnego planowanego do organizacji w trzech miejscowościach wiejskich Gminy Prudnik (Szybowicach, Rudziczce oraz Moszczance). Głównym celem operacji jest promocja specyfiki obszaru połączona z popularyzacją kultury filmowej wśród mieszkańców terenów wiejskich Gminy Prudnik oraz wyrównywanie szans w dostępie do kultury - mieszkańcy terenów wiejskich gminy Prudnik mają ograniczony dostęp do kina ze względu na miejsce zamieszkania, gdyż jedyne w powiecie kino zlokalizowane jest w mieście Prudnik. Repertuar planowanych do realizacji w ramach operacji 3 pokazów plenerowych łączyć będzie w sobie trzy aspekty: - edukacyjny związany z ochroną środowiska (projekcja filmu z zakresu segregacji odpadów komunalnych),

 - promocyjny przedstawiający skomplikowaną specyfikę regionu (projekcja filmu dokumentalnego pt „Sanitariuszka” o wybitnej postaci ziemi prudnickiej - Pani Walerii Nabzdyk)

- integracyjny (projekcja filmu fabularnego o tematyce familijnej).

Projekt o całkowitej wartości brutto 68 880,00 zł ubiega się o maksymalne dofinansowanie określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich określone na poziomie 63,63 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu co w przypadku niniejszego projektu oznacza kwotę 43 828 ,00 zł. Decyzji o wyborze projektów do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu spodziewać należy się w okresie ok. 3 miesięcy o czym będę Państwa Radnych informował

 

Zgodnie z planem budżetu na 2022 rok ogłoszone i rozstrzygnięte zostały następujące procedury przetargowe:

1) rozstrzygnięto postępowanie na przewóz pasażerów  w komunikacji miejskiej. Umowę na okres 27 miesięcy zawarto z  Michałem Jednorogiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo  Usługowo Handlowe FOX Michał Jednoróg z Głogówka. Kwota umowy za okres na jaki zawarto umowę wynosi- 881 900,00 zł.

2) postępowanie na likwidację wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w lokalach  komunalnych gminy Prudnik w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” na 3 zadania unieważniono.

          część 1  -  budowa przyłącza C.O. oraz węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Traugutta 30,

          część 2 -   budowa przyłącza C.O. oraz węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Kołłątaja 19,

          część 3 - budowa przyłącza C.O. oraz węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chrobrego 16.

W części 1, 2 i 3 cena otrzymanej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po skorygowaniu opisu  przedmiotu zamówienia postępowanie będzie ponownie ogłoszone.

3) ogłoszono przetarg w procedurze europejskiej na zakup energii elektrycznej  dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy. Otwarcie ofert odbędzie się 22.02.2022 r.

 

Agencja Sportu i Promocji w Prudniku zrealizowała autorski projekt pod nazwą „Prudnik to My!”. Wydany został kalendarz na rok 2022, w którym pierwszoplanowe role odgrywają mieszkańcy Gminy Prudnik, przedstawieni w szczególny sposób. Klimat miejsca tworzą ludzie, dlatego w kalendarzu sportretowane zostały różne grupy i środowiska - od najmłodszych po seniorów - jakie tworzą społeczność naszej małej ojczyzny. Podstawą do jego stworzenia stały się profesjonalne fotografie, autorstwa prudniczanki - Elżbiety Szymańskiej-Gulowaty, wykonane w ostatnich miesiącach roku 2021, podczas dwunastu sesji zdjęciowych. Kalendarze zostały rozprowadzone wśród mieszkańców Prudnika.

 

W najbliższych dniach w naszym województwie zaplanowane są ferie zimowe. W tym czasie dzieci z reguły mają mniej obowiązków i więcej wolnego czasu. Dlatego w trosce o wszechstronny rozwój dzieci Agencja Sportu i Promocji w Prudniku, wraz z innymi jednostkami, zaprasza najmłodszych i tych starszych do wspólnego spędzania czasu w sposób bezpieczny i aktywny. Przygotowaliśmy moc atrakcji, które będą się odbywać codziennie przez okres ferii. Zaplanowaliśmy m.in. jogę dla dzieci, zajęcia brazylijskiego Jiu-Jitsu, tor rolkowy, frisbee – latające dyski, wielorakie turnieje, a także uwielbiane od lat „Papierzaki”, czyli konkurs modeli latających z papieru. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziców do udziału w zaplanowanych  zajęciach. Również Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia prowadzone w formie warsztatów, które będą odbywać się  w godzinach dopołudniowych. Wśród propozycji: warsztaty gry na instrumentach,  linorytu, kolażu i musicalowe. Szczegółowe informacje na temat oferty jednostek organizacyjnych gminy można znaleźć na stronach internetowych Agencji i POK.