• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

SIM Opolskie Południe ogłasza nabór na wolne stanowisko: Kierownik ds. eksploatacji nieruchomości

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe z.o.o w organizacji w Prudniku poszukuje osoby na stanowisko Kierownika ds. Eksploatacji Nieruchomości.

 

Wymiar czasu pracy:

cały etat

Stosunek pracy:

umowa o pracę.

Zakres obowiązków:

 

 1. Planowanie oraz realizacja remontów i konserwacji mających na celu utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym.
 2. Opracowanie rocznego planu remontów i konserwacji.
 3.  Zarządzanie zasobem nieruchomości należących do spółki bądź przez nią administrowanych
 4. Prowadzenie analiz ekonomicznych związanych z kosztami eksploatacji zasobów.
 5. Przygotowywanie wniosków kredytowych do BGK oraz przekazywanie informacji Gminom składanych przez nie wniosków do Funduszu Dopłat.
 6. Nadzór nad działaniami firm zajmujących się konserwacją ogólnobudowlaną, dźwigów oraz instalacji znajdujących w nieruchomościach należących lub zarządzanych przez spółkę.
 7. Prowadzenie ewidencji nieruchomości i lokali
 8. Prowadzenie ewidencji lokatorów
 9. Opracowanie umów partycypacyjnych oraz umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe.
 10. Weryfikacja dokumentacji przekładanej przez osoby ubiegające się o zawarcie w/w umów.
 11. Analiza i wnioskowanie o urealnienie stawek czynszu
 12. Prowadzenie postępowań na nabór najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.
 13. Wykonywanie czynności związane z protokolarnym odbiorem i przekazywaniem wynajmowanych lokali.
 14. Nadzór nad prowadzeniem odczytów urządzeń pomiarowych
 15. Rozliczanie kosztów dostawy mediów do budynków
 16. Sporządzanie deklaracji wywozu nieczystości
 17. Uczestnictwo w komisjach odbioru inwestycji oddawanych do użytkowania
 18. Współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczania nieruchomości oraz likwidacji szkód
 19. Prowadzenie dokumentacji eksploatacji nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 20. Odbiór prac remontowych
 21. Nadzór i koordynowanie działań firm zajmujących się utrzymywaniem porządku i czystości
 22. Weryfikacja prawidłowości wykonania prac zleconych firmom usługodawczym
 23. Przygotowanie materiałów przetargowych dotyczących remontów usług i dostaw na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
 24. Przeprowadzanie kontroli okresowych nieruchomości znajdujących się w zasobie spółki lub przez nią zarządzanych.     
 25. Kontakty z najemcami.   

 

Oferujemy:

1.Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

2.Dobra atmosferę w pracy,

3. Atrakcyjne wynagrodzenie,

3. Ruchomy czas pracy (pomiędzy godzinami 8.00-20.00).

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SIM Opolskie Południe sp. z o.o. w organizacji dla potrzeb procesu rekrutacji;

UWAGA: Aplikacja powinna być składana w zamkniętych kopertach. Koperty powinny być opisane w następujący sposób: „Oferta pracy Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe z.o.o w organizacji w Prudniku na stanowisko Kierownika ds. Eksploatacji Nieruchomości.”

Wymagania:

- Wykształcenie Wyższe (Prawo, Logistyka, Administracja, Ekonomia)

- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata

- Znajomość przepisów dotyczących zarządzania nieruchomościami min. tworzenie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych

- Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, a także Exel)

- Znajomość procesu inwestycyjnego,

- Znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie utrzymywania budynków w należytym stanie oraz prowadzenia książki obiektów itp.

- Posiadanie prawa jazdy kategorii B

Mile widziane:

- Studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami

- Licencja zarządcy nieruchomości

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Miasta Prudnik przy ul. Kościuszki 3 lub mailowo na adres: um@prudnik.pl w terminie do 31.01.2022 r.

 

Pouczenie o prawach  i podstawach przetwarzania danych osobowych:

Wysyłając swoją aplikacje (zawierającą CV i list motywacyjny – zwane dalej „aplikacją” ) na adres: wskazany w ogłoszeniu wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe z.o.o w organizacji w Prudniku, wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych przez Pana/Panią w toku procesu rekrutacyjnego (w tym w CV i liście motywacyjnym) wyłącznie dla celów prowadzonej rekrutacji. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe podane nam w przesłanej przez Państwa aplikacji.

Zawiadamiamy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe z.o.o w organizacji w Prudniku, ul. Ratuszowa 9 . Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia, na warunkach odrębnie przewidzianych prawem. 3. Pracujemy wyłącznie na podanych przez Państwa w trakcie procesu rekrutacji danych. 4. Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w toku którego złożyli Państwo aplikację do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez okres 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami; Jednakże jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla dalszych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest konieczność wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z przepisów prawa pracy lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli podali nam Państwo szerszy zakres informacji niż wymagany przez prawo pracy. Informujemy, iż wyrażona przez Państwa zgoda może być w dowolnym czasie cofnięta, jednak nie ma to wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych na jej podstawie. 6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jednakże jest nam niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku ich braku, nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem i przeprowadzić w sposób należyty rekrutacji z Państwa udziałem. 7. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji np. usług teleinformatycznych, takich jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekruterskich, obsługa prawna, kadrowa i księgowa 8. Zawiadamiamy, że Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanych procesów decyzyjnych ani nie będą udostępniane poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym. 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”. 10. W razie pytań, wątpliwości lub w przypadku potrzeby zmiany / aktualizacji danych, prosimy o kontakt na adres lub email wskazany w punkcie 1.